Skog Vegårshei - SOLGT!

Prisantydning: 9 500 000 kr
Omkostninger: 238 842 kr
Totalpris: 9 738 842 kr
Kommunale avgifter: 11 400 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 254 m²
Bruttoareal: 277 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 9 500 000 kr
Byggeår: 1915
Energimerking: G - Gul
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 277 m²
Tomteareal: 4481500 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 9 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
237 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 500 000,-))
--------------------------------------------------------
238 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
9 738 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon
Kommunenr: 4212
Gårdsnr: 11
Bruksnr: 2
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Adresse: Kilsveien 360, 4985 Vegårshei

  Eiendommens kvaliteter

  – God skogbilveidekning, estimert verdi 4,5Mnok
  – Ferdigbygde traseer for skogsmaskiner
  – 98% av produktiv skog har drivbart areal
  – Investeringskost på kr 900.000,- i ungskogpleie og maskinrydding
  – Full jakt- og fiskerett fra overtagelse
  – Fremtidig hyttefelt for 60 hytter
  – Bolig med god standard
  – Nyere vognskjul/garasjebygg

  Kil – Skogeiendom i Vegårshei med fremtidig hytteområde

  Kil er en ren skogeiendom med et totalareal på 4 481 dekar hvorav 3974 dekar er produktiv skog. Skogområdet er samlet i en teig med god arrondering og er velegnet for maskinell drift. Skogbilveiene i og rundt teigen er felleseid og av god kvalitet, gjennomsnittlig terrengkjøring frem til vei er ca 6-700 meter for det fleste områdene. Av gran og furu er stående volum per dato ca. 30.000 kbm, hvorav mye er plassert i hkl. 2 og 3. Det er mindre volum i hkl 4 og 5, men skogen er godt rigget for profesjonell drift på mellomlang sikt.

  Det er omfattende og gode jaktforhold i området. Grunneiendommen er en del av Vegårshei Viltlag som disponerer et areal på ca. 14.000 daa. med en kvote på 3 til 5 elg i året. Det er videre fastsatt en årlig kvote på ca. 25 hjort totalt av kommunene, hvor hvert jaktlag kan søke fellingstillatelse etter først til mølla prinsippet. Det er fri kvote på rådyr. Småvilt jaktes på egen eiendom.

  Eiendommens våningshus og vognskjul/garasje har gjennomgående god standard. Vognskjulet ble oppført i 2014 og fremstår som nytt med tre kjøreporter i gavlveggen ut mot tunet. Portene har lysåpning på 3,2H x 3B meter (1. stk) og 2,5H x 2,5B (2. stk.) meter. Innvendig har skjulet ett stort uisolert rom til disposisjon med innlagt strøm.

  Våningshuset ble opprinnelig oppført i 1915 men har gått gjennom flere oppgradering- og rehabiliteringsarbeider etter det, senest i 2007 hvor boligen fikk et påbygg. Bygningen holder gjennomgående normal god standard og har gjennom påbygget fått etablert et lun uteplass/svalgang med takoverbygg. I første etasje innehar boligen entré, tre stuer, kjøkken, vaskerom, bad og egen sekundærinngang. I andre etasje finnes fire gode soverom, hvor ett av rommene har egen inngang til separat garderoberom. Det er også et romslig toalettrom/bad i etasjen.

  Fremtidig område for fritidsbebyggelse – 223,5 dekar

  Eiendommen har i underkant av 600 meter strandlinje til Vestfjorden/Kilsbukta hvor det er avsatt ett areal på 223,5 dekar til fremtidig fritidsbebyggelse. Området er svært naturskjønt med flott utsikt over fjorden og kulturlandskapet. Planen ble vedtatt av Vegårshei kommune 04.02.2014. For videre utvikling av området må det etableres en detaljreguleringsplan og en helhetlig løsning for teknisk infrastruktur, spesielt med tanke på godkjent VA løsning.
  Kopi av kommunestyrets vedtak og påbegynte arbeider med området ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Nærområdet

  Eiendommen ligger åpent og fint til sentralt på egen eiendom. I området er det spredt bebyggelse med både eneboliger, småbruk og hytter. Det er ca. 29 kilometer til Tvedestrand med alle sine fasiliteter som Grisen Storsenter, vinmonopol, sportsbutikk, og mye mer. Det er litt over en 1 mil til dagligvareforretningen på Selåsvatn. Åmli ligger ca. 23 km unna med diverse butikker og fasiliteter.

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1915, modernisert i 2007

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Våningshuset ble oppført i 1915 og har senere gjennomgått større rehabiliteringsarbeider i 1970, 1980 og 2007. Opprinnelig bygg har bærende konstruksjon i bindingsverk i en og en halv etasje. Etasjeskille i trebjelkelag. Bygningen ble utvendig etterisolert og nypanelt i 1980. Tilbygg fra 2007 i isolert bindingsverk i en etasje med innvendig åpen gavl. Bygningen er utvendig panelt med stående og liggende villmarkspanel.
  Saltakskonstruksjon med sperrer og kryss/kors mot sydøst. Taket er tekket med betongstein. Nedløp, renner og beslag i stål.

  Vognskjul:
  Bygningen ble nyoppført 2014. Bygget er fundamentert på støpt plate på drenerende masser. Yttervegger konstruert i uisolert bindingsverk, utvendig kledd med villmarkspanel. Saltakkonstruksjon med selvbærende takstoler, utvendig tekket med betongstein. Det er innlagt strøm i bygget. Det er videre etablert et isolert hundehus i bygget med tilhørende utvendig luftegård.

  Arealer og fordeling per etasje

  Våningshus;
  1. etasje primærrom: Entré, tv-stue, bad, vaskerom, stue og kjøkken.
  2. etadje primærrom: Trapperom/gang, 4 soverom og wc. Sekundærrom: Bod
  Kjeller sekundærrom: Fire lagerrom/boder.

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Vognskjul; 100 kvm Bta.
  1. etasje: Foruten et isolert hundehus består bygningen innvendig av et stort rom. Det er tre kjøreporter inn i bygget. Midtre port har målene H 3,2M x B 3,0M og hver av de to sideportene har målene H 2,5M x B 2,5M.

  Oppvarming

  Våningshus: Luft til luft varmepumpe, øvrig elektrisk oppvarming og ved.

  Parkering

  Parkering i vognskjul og på gårdsplass.

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 4 481 500 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tun:
  Eiendommens tun ligger usjenert og åpent i terrenget, sentralt i forhold til egne skogarealer.

  Jord:
  Eiendommen har kun marginale områder klassifisert som dyrkbar mark uten betydning for eiendommen.

  Skog:
  Skogarealet er på 3974,1 dekar produktiv skog og består av to gårds- og bruksnummer, 11/2 og 10/38. Skogteigen med matrikkel 10/38 ble ervervet som tilleggsareal til hovedbølet i 2018. Totalarealet på utmarken inkludert impediment og øvrige arealer er ca. 4470 dekar. Det foreligger eldre skogbruksplaner på begge eiendommer. Skogbruksplanen på eiendommen 10/38 omfatter forøvrig et tidligere større areal som eiendommen da var en del av, og dagens areal på 10/38 utgjør 44% av denne opprinnelige skogbruksplanen. Takstmann har tatt høyde for dette.

  Eiendommen er godt arrondert hvor hele skogarealet utgjør en samlet enhet, bare skilt med Kilsveien. Arealet ligger øst og vest for Kilsveien. Arealet øst for Kilsveien har ikke skogsbilvei men traktorveidekning beregnet for skogsmaskin. Gjennomsnittlig driftsavstand til Kilsveien er 600 til 700 m. Arealet vest for Kilsveien har skogsbilveidekning for mye av arealet. Skogsbilveien er en felles vei av god kvalitet hvor eiendommen har en eierandel på 49%. Veien har ikke et organisert veilag. Også her er gjennomsnittlig driftsavstand 600 til 700 m. Det er noen myrområder i teigen men området må sies å være velegnet for maskinell drift.

  Siden eiendommen ble overtatt er det avvirket og innmålt 7.034 kbm, tilsvarende stående kubikkmasse på ca. 8.200. Da eiendommen og særskilt gnr 11/2 var dårlig skjøttet, er det lagt ned et betydelig arbeide og kostnader i kulturarbeider. ( Ca kr. 900.000,-.) Begge eiendommene har en stor andel av arealet i hkl. 2 og 3 i 2011. For begge eiendommen utgjorde andelen av stående volum i hkl. 3 like oppunder 50% i 2011. Etter dette er det avvirket en stor andel av eldre skog slik at
  andelen av stående volum i hkl.3 i dag er enda større. Det er mindre volum hkl. 4 og 5.

  Teigen har en tilvekst på 1345 kbm. og en produksjonsevne på 1341 kbm. Hogstklassefordelingen på skogen er i dag noe ujevn med mindre volumer i 4 og 5. På mellomlang sikt vil skogen ha et betydelig volum hogstmoden skog, og eiendommen er godt rigget for fremtidig profesjonell drift.

  Hogstklassefordeling:
  Hkl 1: 200 daa.
  Hkl 2: 1050 daa.
  Hkl 3: 1989 daa.
  Hkl 4: 250 daa.
  Hkl 5: 200 daa.

  For beregning av hogstklassefordeling gjøres det skjønnsmessige beregninger av takstmann i forhold til stående volum i hkl 4 og 5, samt at 70% av totalt avvirket volum i perioden 2011 til 2020 utgjør sluttavvirkning.

  Bonitetsfordeling:
  Skog, Høy bonitet: 1100 daa.
  Skog, Middels bonitet: 2308,4 daa.
  Skog, Lav bonitet: 551,4 daa.
  Skog, uproduktivt: 14,3 daa.

  Stående volum:
  Gran u.b: 9500 kbm.
  Furu u.b: 19700 kbm.
  Lauv u.b: 4400 kbm.

  Det er registrert to MIS områder på eiendommen på til sammen 13,5 daa.

  Jakt:
  Eiendommen inngår i et felles elgjaktlag på tilsammen ca 14.000 daa. Området har et poengsystem for størrelse/alder på dyr slik at kvoten ikke er forhåndsbestemt. Over en 3 års periode er poengkvoten 38. (Eks. 1 1/2 åring
  utgjør 1 poeng). Kommunene har en kvote på 25 hjort hvor hvert lag fritt kan søke fellingstillatelse (første mann til mølla). Kommunen har fri kvote for rådyr. Det er også fiskerett for eiendommen til ulike fiskevann i området.
  Jaktlaget, Vegårshei viltlag, som eiendommen er en del av tar ut i snitt 3 til 5 elg i året.

  Vei, vann og avløp

  VA består av privat borehull for vann og kloakkanlegg med infiltrering i grunn.

  Kilsveien frem til eiendommen og Sinesveien er kommunale veier.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er uregulert LNF område og følger av kommuneplan Vegårshei 2019 til 2031.

  Nordøst på eiendommen grensende til Vestfjorden har eiendommen et areal på ca. 223,5 dekar som er avsatt til fremtidig hytte- og fritidsbebyggelse i kommunens arealdelplan.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1884/900051-1/35 Erklæring/avtale
  26.04.1884 Rett til oppf. av regul.dam for Vegar for Næs Jernverk.
  22-52
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1904/900044-1/35 Rettsbok
  02.07.1904 Under og overekspropriasj. ved regul. av Vegar. 27-755
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1911/900113-1/35 Erklæring/avtale
  26.08.1911 Forbehold om senkinfg av elveleie. 29-727
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1937/10-2/35 Utskifting
  05.01.1937 A l
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1975/2285-2/35 Rettsbok
  04.08.1975 Grensegang på Kylland. A 83
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2007/748497-2/200 Bestemmelse om veg
  20.09.2007 rettighetshaver:Knr:4212 Gnr:11 Bnr:13
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1929/900135-1/35 Utskifting
  06.04.1929 37-222
  Overført fra: 4212-10/4
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1956/568-1/35 Erklæring/avtale
  16.05.1956 Overenskomst om slåtterett og skogstykke. A 25
  Overført fra: 4212-10/4
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1956/1350-1/35 Bestemmelse om beiterett
  03.10.1956 Overført fra: 4212-10/4
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1956/1351-1/35 Bestemmelse om beiterett
  03.10.1956 D.e. og bnr. 10 A 26
  Overført fra: 4212-10/4
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1963/6776-1/35 Bestemmelse om beiterett
  05.06.1963 D.e. og bnr. 4. A 42
  Overført fra: 4212-10/4
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1974/4135-2/35 Borett 26.11.1974
  RETTIGHETSHAVER: NERDALEN TORDIS J
  MED FLERE BESTEMMELSER
  Overført fra: 4212-10/4
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1995/2104-2/35 Bestemmelse om veg
  21.07.1995 rettighetshaver:Knr:4212 Gnr:10 Bnr:14
  Overført fra: 4212-10/4
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2012/646652-2/200 Rett til utskilt tomt
  09.08.2012 Rettighetshaver:Megan K. Nerdalen, 01.07.1953
  Lnr: 10043851
  Overført fra: 4212-10/4
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest

  Det foreligger ingen ferdigattester tilsendt megler av Vegårshei kommune.
  Tilbygg på enebolig og oppføring av vognskjul har godkjente søknader. Godkjente søknader er vedlagt i salgsoppgaven.

  Kulturminner og fredninger

  Det fremkommer ingen SEFRAK registrerte bygninger eller kulturminner via miljøstatus.no på eiendommen.
  Det er to MIS områder på eiendommen.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Det er ikke odel på eiendommen da eiertiden til nåværende eier ikke er oppfylt.

  Det konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen, men den er unntatt priskontroll da antall dekar dyrket mark ikke overstiger 35 dekar. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon for øvrige vilkår i konsesjonsloven, deriblant hensyn til bosetting og drift.

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Prisantydning

  9 500 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Hans Andreas Trætteberg
  Takstdato : 03.09.2020
  Markedsverdi : 9 500 000,-
  Formuesverdi : 43 135,-
  Formuesverdi pr. : 31.12.2018

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Gul – Energikarakter G

  Forsikring

  Eika
  Polisenummer: 3398990 35

  Kommunale avgifter

  Kr. 11 400 pr. år
  Kommunale avgifter varierer etter forbruk.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei, skogbilveier og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Andre opplysninger

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt «Gi bud»-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt ‘som den er’

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
  «Endå eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.»
  Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

  Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.