Lundeby gård i Råde - SOLGT!

Prisantydning: 4 000 000 kr
Omkostninger: 101 342 kr
Totalpris: 4 101 342 kr
Kommunale avgifter: 7 802 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 218 m²
Bruttoareal: 236 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 4 000 000 kr
Byggeår: 1915
Energimerking: G - Oransje
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 236 m²
Tomteareal: 176900 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 4 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,-))
--------------------------------------------------------
101 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 101 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising:

  09.05.2021 12:00 - 13:00

  11.05.2021 17:00 - 18:00
  Som følge av Covid -19 ber vi om at du tar kontakt med megler før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt.
  Adresse: Lundebygata 34, 1640 Råde

  Beliggenhet

  Adresse

  Lundebygata 34 1640 Råde

  Matrikkel

  Gnr. 63 bnr. 6 i Råde kommune

  Lundeby gård - sentral beliggenhet i Råde. 37,7 daa. dyrket, 114 daa. skog og 177 daa. totalt.

  Lundeby er en landbrukseiendom på totalt 177 dekar med sentral beliggenhet i Råde. Eiendommen ligger lengst inn i Lundebygata uten gjennomkjøring med usjenert beliggenhet og åpne arealer til syd. Det er gangavstand til Vansjø på egen eiendom.
  Den dyrkede marken på totalt 37,7 dekar ligger fint til rundt tunet med hovedteigen syd for gårdstunet. Tilkomsten til teigene er enkel og arronderingen er god for småskalaproduksjon. Jordstrukturen i Råde består i hovedsak av leirmold og jorda er å anse som meget god "traktorjord", en jordtype som er godt egnet for gras- og kornproduksjon, også høsthvete. Det er ikke foretatt noe dosing og planering av jorda slik at hele arealet er gammel kulturjord.
  Skogen utgjør i hovedsak den nordre delen av hovedområdet på gården med en liten grensesnipp til Vansjø. Skogbruksplanen fra 2006 viste en stående kubikkmasse på 522 kbm. med 83% furuskog. Årlig bruttotilvekst er beregnet til 30 kbm per år og det er ikke gjort uttak siden etableringen av skogbruksplanen. Skogbruksplanen viser en noe skjev hogstklassefordeling med 48% i hkl 2 og 45% hkl 4. Man må anta basert på de historiske tallene at det nå står en større andel skog i hkl 3 (ung prodkusjonsskog) og hkl 5 (hogstmoden skog), samt at total stående kubikkmasse har økt til oppunder 1000 kbm.

  Bygningsmassen på eiendommen består av våningshus og driftsbygning av eldre dato, og vil ha behov for fornying og renovering.

  Våningshuset har et boligareal på 179 kvm og et bruksareal på 218 kvm. 1. etasje består vindfang, trappegang, bad/vaskerom, kjellernedgang, kjøkken, stue, gang, wc og to soverom. Boligen har et forholdsvis stort grunnareal på 130 kvadratmeter, deriblant to soverom, som åpner for alternativ utnyttelse i etasjen dersom man ikke har bruk for alle seks soverommene i boligen. Innvendige overflater har eldre standard og vil ha behov for utskifting men det er samtidig god takhøyde i etasjen som kan være et godt utgangspunkt renovering og omgjøring av planløsningen om ønskelig. I andre etasje har man gangareal med direkte adgang til tre soverom av god størrelse. Det er også et stort kneloft til ett av rommene som kan øke romstørrelsen ytterligere om ønskelig. Det fjerde soverommet ligger innenfor ett av de øvrige soverommene øst i boligen.

  Driftsbygningen er en eldre høylåve med fjøs og lav kjørebro. Bygningen har i dag funksjon som lager og garasje/vognskjul. Et av løene på siden av kjørebroen er utbedret i senere tid med støpt gulv og kjøreport. Det vil også være mulig å gjøre samme operasjon på den andre siden av kjørebroen. Bygningen står forøvrig normalt godt fundamentert og har plater på taket som bidrar til et tett bygg. Det er flere eksempler på slike driftsbygninger som har blitt etterisolert innvendig med relativt enkle grep for å øke brukervennligheten av bygget. Det er også lagt strøm til bygningen, men ikke vann.

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger innerst i Lundebygata ca. 4 kilometer fra Råde sentrum, Karlshus, et levende bygdesentrum med ulik næringsvirksomhet, matbutikker, kafeer, barnehager samt barne- og ungdomsskole. For pendlere ligger også Østfolds største og mest benyttede pendlerstasjon for tog etablert på Karlshus med en reisetid på 1 time til Oslo S.

  Det er gangavstand til flotte naturopplevelser og badeplasser i Vansjø. Avstand til sjøen er heller ikke avskrekkende som eksempelvis Salthomen i Saltnes, ca. 20 minutter med bil fra eiendommen. Råde ligger sentralt plassert mellom de tre største Østfoldbyene, og med bil til Fredrikstad sentrum er det ca. 15 minutter, til Sarpsborg er ca. 17 minutter, til Moss er det ca. 20 minutter. Turen til Oslo S gjøres på underkant av en time.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1915, modernisert i 1970

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Våningshuset ble oppført 1915 og ble tilbygd med entré, bad, wc og bod i 1967 og senere to soverom i 1970.
  Bygningen er sannsynligvis fundamentert på stedlige masser med støpt gulv på grunn i kjeller. Det er noe fuktoppsug i grunn. Grunnmur i lettklinker og naturstein med drenering fra byggeår. Det ble indikert fukt i nedre del av vegger og gulv på grunn. Det vil være viktig med utlufting av kjellerarealer. Yttervegger i plank på eldre del og bindingsverk på nyere konstruksjoner. Det er observert skjevheter, enkelte råteskader på bunnsvill og fuktverdier rundt enkelte vinduer. Veggene er kledd med eldre malt panel med stedvis behov for utskifting. Det må gjøres en vurdering av om boligen skal kles om. Dører og vinduer i malt treverk. Vinduer bestående av isolerglass, enkle glass med varevinduer og enkle glass i kjeller. Hovedbygning har saltakskonstruksjon med sperrer og tilbygget har pulttakkonstruksjon. Kaldloftsdelen har eldre spor etter skadedyr som mus/flaggermus, veps og barkebille.
  Boligen har generelt eldre standard med behov for renovering og kjøper bes om å gjøre grundige vurderinger av byggets tilstand, gjerne med bistand av fagkyndig personell.

  Driftsbygning:
  Driftsbygningen er antatt oppført i 1920 med lav kjørebrulåve. Bygningen er fundamentert dels på steinpilarer med innvendige opprinnelig tregulv, dog nå pukkfylt og oppstøpt i en av de tidligere løene. Fjøsdelen har støpt grunnmur og innvendig støpt gulv. Yttervegger i låvedelen er oppført i uisolert trebindingsverk  og utvendig kledd med tømmermannspaneler, mens yttervegger i fjøsdelen antatt er oppført i plankelaft, innvendig platekledd og pusset, men utvendig kledd som låven for øvrig, men med alminnelig bra ytterpanel. Yttertaket på hele bygningen har saltakskonstruksjon tekket med profilerte stålplater. Inn til driftsbygningen fører vanlig dobbel låvedør inn til innvendig kjørebru, mens det til kaldtlager i en av løene fører leddheisport m/lysfelt. Inn til den tidligere fjøsdelen fører gangdører. Det er observert sprekker i murgulv i fjøsdel, samt noe dårlig kledningspanel på låvedel.

  Arealer og fordeling per etasje

  Våningshus; 179 kvm P-rom, 218 kvm Bra, 236 kvm Bta
  1. etasje primærrom: Vindfang, trappegang, bad/vaskerom, trapperom til kjeller, kjøkken, stue, gang, wc og to soverom. Sekundærrom: Kott
  2. etasje primærrom: Trapperom/gang og fire soverom. Sekundærrom: To kott
  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Driftsbygning: 136,7 kvm grunnflate
  1. etasje: løer, fjøs og lav kjørebru. En av løene er bygget om med kjøreport og støpt gulv for lagring.

  Oppvarming

  Boligen varmes opp med vedfyring og elektriske panelovner

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 176 900 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tun:
  Tunet på Lundeby ligger innerst i Lundebygata uten gjennomkjøring med orientering med syd. Eiendommens skogareal ligger nord for tunet og gir godt skydd mot nordavind, mens den dyrkede marken har beliggenhet syd for tunet. Tunet ligger videre i flatt terreng uten særlige driftsmessige utfordringer. Driftstun kan enkelt etableres rundt driftsbygningen med adgang til dyrket mark og skog uten å komme i konflikt med våningshuset. Hagearealene rundt våningshuset ligger mot syd og øst bestående av gressplen og eldre frukttrær.

  Jord:
  Jordbruksarealet ligger i ett større og 2 fulldyrkede, mindre teiger. Hovedteigen på 35,5 daa. ligger plassert syd for tunet, mens to mindre arealer ligger henholdsvis nord for tunet og lenger syd langs Lundebygata.  I arealene er det kun ett grunnlånet parti. Jordene er i hovedsak flatlendte eller består av forholdsvis slake hellinger. Hele arealet er meget god "traktorjord" og jordbruksarealet må samlet sett, med bakgrunn i skiftenes størrelse, form, hellingsgrad og beliggenhet i forhold til tunet, sies ha en bra arrondering. Det har ikke blitt foretatt oppdyrkingsarbeider eller planeringsarbeider i det senere, slik at hele jordbruksarealet er eldre kulturjord.

  Arealet ble ifølge selger systematisk grøftet på 1960-tallet og senere ble to tidligere åpne grøfter gjennom arealene lukket med henholdsvis betong- og plastrør. Generelt må det sies å være alminnelig, god grøftevirkning,  men det vil være behov for enkelte reparasjoner av grøfter og avskjæringsgrøfter. På ett tidspunkt må man vurdere om arealet skal re grøftes. Jordas tilstand per i dag burde gi generelt gode og stabile dyrkingsforhold.
  Jordarten er i hovedsak moldholdig leirjord, godt egnet for gras- og kornproduksjon. Det ligger godt til rette for slike produksjoner på arealene. Det ligger også til rette for produksjon av høstkorn på arealene.
  Av selger er det ikke observert floghavre på arealene, men dette kan ikke garanteres. Floghavre kan oppstå ved for eksempel maskinforflytning fra ett jorde til ett annet.
  Jorda er per i dag utleid også for vekstsesongen 2021 på en muntlig avtale som går fra år til år. Jordleier har forvaltet jorda på en god måte og er åpen for å fortsette leieforholdet dersom ny eier ønsker det.

  Skog:
  Det meste av skogarealet danner den nordre delen av hovedområdet på eiendommen. Den øvrige skogen ligger i en egen teig litt syd for tunet. Det er lette adkomstforhold over egen eiendom. Ellers er det også enkle driftsveier i selve skogen. Terrenget er litt variert, litt hellende fra et årparti midt på nordre del og ellers med lavereliggende dråger. Utdriftsforhold for virke må karakteriseres som gode.
  I skogen foreligge ingen miljøregistreringer.

  Det er utarbeidet skogbruksplan for eiendommen av AT Plan for perioden 2006 - 2026.
  Planen oppgir et totalt skogareal på 133 dekar, hvorav 96 dekar er vurdert som produktivt areal med slik bonitetsfordeling:

  Middels bonitet : 77 dekar - 80 %
  Lav bonitet : 19 dekar - 20 %

  Hugstklassefordeling i 2006:

  Hkl 1: 0%
  Hkl 2: 48%
  Hkl 3: 1%
  Hkl 4: 45%
  Hkl 5: 6%

  Stående kubikkmasse var 522 kbm. med 9 % gran, 83 % furu og 8 % løvtrevirke. 14 % (75 kbm.) av den stående massen var i hugstklasse V.
  Årlig bruttotilvekst var i h.kl. II - V satt til 30 kbm. med tilvekstprosent 5,8 %, mens årlig brutto balansekvantum var beregnet til 17 kbm.
  Oversikten fra skogfondet viser ingen aktivitet siden registreringen for skogbruksplanen. Aktuell innestående skogavgift er kr. 6.913,-.

  Skogen har 80 % av det produktive arealet i middels bonitet, resten i lav bonitet. Produktivt areal utgjør 72 % totalarealet. Hugstklassefordelingen vurderes som meget skjev, med de største arealer i hugstklasse II og IV. Dette er mulig noe endret siden 2006 da registreringen ble foretatt. Det antas nå å være en større andel i hugstklasse V (eldre avvirkbart virke) og likeledes en større andel i hugstklasse III (yngre produksjonsskog). Svært mye av skogen består av furubestand som medfører lite råteangrep. Det er heller ikke mark med høy bonitet og dette legger også grunnlaget for lite råteangrep.

  Det har vært ikke drevet skjøtsel på lang tid og det vil derfor behov for ungskogpleie for å legge til rette for å få best mulig kvalitet på virkeproduksjonen i alle deler av den yngre skogen. Senere bør det også gjennomgås med tynningsarbeider, da furubestand responderer meget godt på slike arbeider. Det er også gunstig for skogen å ta ut mindre virke til vedvirke.
  Virkesuttak kan i prinsippet skje helårlig, eller på de tider hvor prisbildet for produktene er gunstigst.

  Jakt:
  I skogen kan det drives jakt på storvilt og småvilt. For storvilt er eiendommen er per i dag tilknyttet Henæstangen jaktlag.

  Smie

  Helt øst på eiendommen er det plassert en eldre smie uten særlig driftsmessig verdi. Denne bygningen tilhører naboeiendommen "Bjørnebekk" Gnr. 63 Bnr. 3. Det har tidligere blitt gjort forsøk på å flytte bygningen over nabogrensa. Ved en evt. ny søknad om flytting av smia plikter ny eier av Lundebygata 34 lojalt og medvirke til å ferdigstille søknaden blant annet ved. signere på nødvendige dokumenter og ellers medvirke til endelig forflytning av den nevnte bygningen.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Det er privat vann og avløp på eiendommen med egen brønn (oppkomme) for vann, og biovac renseanlegg for avløp.
  Det er ikke foretatt vannprøver av drikkevannet men det er sirkulasjonpumpe i brønn, og brønnen er renset med jevne mellomrom.
  Biovac renseanlegg medfører en årlig kostnad for service og tømming.

  Reguleringsplan

  Hele eiendommen Lundebygata ligger i uregulert område, Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR).

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1952/1060-1/87  Bestemmelse om veg  
  02.04.1952  rettighetshaver:Knr:3017 Gnr:63 Bnr:17  

  1966/3741-2/87  Best. om båt/bryggeplass  
  19.08.1966  Med flere bestemmelser
   
  1981/5914-1/87  Jordskifte  
  31.07.1981  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1988/2409-1/87  Bestemmelse om veg  
  15.03.1988  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2021/449452-1/200  Bestemmelse om veg  
  19.04.2021 21:00  rettighetshaver:Knr:3017 Gnr:63 Bnr:12  
  Bestemmelse om vedlikehold

  Servituttene omhandler båtfeste, jordskifte og veirettigheter hvor blant annet Råde kommune overtok ansvaret for Lundebygata/Henæsveien. Det foreligger også en veirett over grunneiendommen til en fritidseiendom samt en boligeiendom. Det er videre bestemmelse om båtfeste på grunneiendommen.  Megler har kopi av eiendommens servitutter og disse kan utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest

  Det forligger midlertidig brukstillatelse på våningshusets tilbygg datert 22. nov 1972.
  Det er ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på øvrig bygningsmasse i kommunens arkiver.

  Kulturminner og fredninger

  Det er ikke registrert kulturminner eller SEFRAK registrerte bygg på eiendommen.
  Smien som ligger innenfor Lundebygatas eiendom til øst er forøvrig SEFRAK registrert med rød merking, men denne bygningen tilhører som tidligere omtalt ikke denne eiendommen.

  Informasjon om odelsloven

  Eiendommen er underlagt odelsloven. Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap.

  Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel på eiendommen.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap. Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon#hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon- Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er drivepliktog at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre. Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  4 000 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Emil A. Anstensrud Takstdato : 19.03.2021 Markedsverdi : 4 000 000,- Formuesverdi : 120 017,-

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Kommunale avgifter

  Kr. 7 802 pr. år Kommunale avgifter varier etter forbruk. Husstanden har de senere år bestått av en person, det må forventes en økning kommunale avgifter. I tillegg til ovennevnte sum vil vil det også tilfalle en årlig servicekostnad på biovac renseanlegg.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Leieinntekter

  3 000 pr. år Jordleie, muntlig avtale

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner ogredskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter erutenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Eierskifteforsikring

  Selger har tegnet eierskifteforsikring. Se selgers egenerklæring under vedlegg senere i salgsoppgaven.
  Selger har ikke bebodd denne eiendommen og har begrenset kunnskap om dens tilstand. Kjøper bes derfor om å gjøre særskilte undersøkelser av bygningsmasse og eiendommen forøvrig, gjerne med bistand av fagkyndig personell.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.