Tune Prestegård - SOLGT!

Prisantydning: 14 900 000 kr
Omkostninger: 373 842 kr
Totalpris: 15 273 842 kr
Kommunale avgifter: 59 834 kr per år
Boligtype: Næringsbygg
Bruksareal: 700 m²
Bruttoareal: 800 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 14 900 000 kr
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 7 359 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 14 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
372 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 14 900 000,-))
--------------------------------------------------------
373 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
15 273 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising:
  Ta kontakt med Henrik Tegneby T: 991 12 900 M: henrik@landbruksmegling.no for å avtale visning
  Adresse: Tuneveien 7 og 7B, 1710 Sarpsborg

  Tune Prestegård - Sarpsborgs storstue

  Fra å være en nedslitt eiendom man så vidt kunne skimte gjennom villnisset, har dagens eiere møysommelig gjenreist Tune Prestegård i all sin prakt og skapt et av Sarpsborgs mest populære og hyggelige samlingssted for de store og små begivenhetene i livet. Et sted som mange Sarpinger har trykket til sitt hjerte, og gjerne kommer tilbake til gang etter gang. I flotte omgivelser på en eiendom proppfull av historie arrangeres dåp, konfirmasjon, bryllup, minnestunder, kurs, konferanser, seminar, kickoff, intimkonserter og møtevirksomhet. Uten særlig bruk av markedsføring, men på grunn av sin egenart har eiendommen også blitt kjent langt utenfor Østfold sine grenser.

  I senere tid har eiendommen fått tilført nok et historisk bygg i gave fra Moss Ættehistorielag. Hovedbygningen fra Rabek gård i Moss ble testamentert bort til Ættehistorielaget fra enken til oberstløytnant Horn. Bygget ble reist på Tune prestegård i 2016 og utvider gjestekapasiteten på gården betydelig. På lik linje med hovedbygningen har historien og materialene i bygget blitt bevart, men fått tilført alt av tekniske installasjoner og løsninger iht. dagens krav. Bygningen skal også benyttes til museal drift.

  Sidebygningen på gården er ennå ikke tatt tak i, men er regulert til næringsformål. Det har i en tidligere fase blitt foretatt forhåndskonferanser med Sarpsborg kommune om å erstatte bygningen med nye kontorlokaler hvilket kommunen stiller seg positive til. Det vil være opp til ny eier og videre utvikle denne delen av eiendommen.

  Når eiendommen nå selges, er det med en solid kundemasse, et meget godt rykte og med en teknisk verdi så og si lik et nybygg. Behovet for vedlikehold og påkostninger er marginalt, og kapasiteten på eiendommen for ta imot flere gjester og øke arrangementsfrekvensen er helt opplagt tilstede. Spesielt med tanke på fremtidig full utnyttelse av Rabekk bygget. For sidebygningen sin del vil fremtidig utvikling bli opp til ny eier. Som fremtidige kontorfasiliteter er beliggenheten optimal både med hensyn til Sarpsborg by og ikke minst E6 avkjøringen på Grålum 5 minutter fra eiendommen.

  Ta gjerne kontakt med eiendomsmegler Henrik Tegneby for visning. Tlf: 991 12 900, Epost: henrik@landbruksmegling.no

  Drift og regulering

  Tune Prestegård bedriver konferanse- og gjestegårdsvirksomhet. Eiendommen består av to historiske bygg tilpasset dagsarrangementer i form av dåp, konfirmasjon, bryllup, minnestunder, kurs, konferanser, seminar, kickoff, intimkonserter og møtevirksomhet. Bygningene er tilpasset kundegrupper fra 10 til 130 personer.

  Selskapets drift har sin hovedomsetning på utleie av lokaliteter med tilhørende vertskap. Per i dag er ikke produksjon av mat og salg av drikke over disk inkludert i driften, men outsourset til underleverandører. Årlig omsetning på den opprinnelige hovedbygningen i et normalår vil kunne ligge på ca. kr 3.000.000,- Per i dag er selskapet delt inn i Eiendom AS og Drift AS med et samlet overskudd i 2019 på kr 580.000,- I ovennevnte beregning er ikke Rabek bygningen medtatt.

  Eiendommen benyttes i dag til konferanse- og gjestevirksomhet, men eiendommen som helhet er regulert til bebyggelse og anlegg. § 12-5 Arealformål i reguleringsplan. For hele planområdet skal det angis arealformål. Arealformål kan deles inn i underformål og kombineres innbyrdes og med hensynssoner.

  I nødvendig utstrekning angis områder for: bebyggelse og anlegg, herunder arealer for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder. Samtidig er bygningene på eiendommen registrert i SEFRAK registeret og det er registrert to kulturminner på tomten, samt at det er registret forhistorisk pilgrimslede i området.

  Det i utgangspunktet eiendommen Tuneveien 7 og 7B Gbnr. 2063/449 som selges.

  Type, eierform og byggeår

  Næringsbygg Selveier

  Bygninger og byggemåte

  Hovedbygning:
  Eiendommen består av en hovedbygning som i nåværende form er fra 1840. Bygget er oppført i en etasje i tillegg til loft og en liten del av kjelleren er gravd ut. Bygget er oppført med primærkonstruksjoner i laftet tømmer med utvendig tømmermannskledning og valmet tak tekket med teglstein. Kjeller har støpt gulv og murt grunnmur med sparestein. 1. etasje har tregulv i møte- og konferanserom og fliser og skifer i øvrige arealer. Vegger består i all hovedsak av tømmervegger. Himling har panel og malte overflater med ulike utsmykninger og stukkaturer.

  Rabek bygget:
  Bygningen er fra 1820 og ble demontert på Rabekk i Moss og gjenoppført på Tune Prestegårds eiendom i 2016. Bygget er oppført i en etasje i tillegg til loft og er oppført med primærkonstruksjoner i laftet tømmer med utvendig tømmermannskledning og mansardtak tekket med teglstein. 1. etasje har tregulv, fliser og vinyl på gulv, veggene består i all hovedsak av tømmervegger og himling består av malt panel. I 2. etasje er det tregulv, panel på vegger og åpen himling med synlige hanbjelker.

  Sidebygning:
  Det siste bygget er satt opp i 1855 og er kondemnabelt og ikke i bruk per i dag.

  Eiendommens historie

  For vel 20000 år siden dekket en enorm iskappe Skandinavia. Da denne smeltet og isen skjøv mengder av sand og grus, dannet det seg en morenerygg. Når havet sank ble noen av Norges eldste gårder etablert langs raryggen. Blant dem er Valaskjold gård, som i kristen tid ble til Tune prestegård. Valaskjold gård ble fradelt den gamle kongsgården Alvim før vikingtiden. Gravfunn fra tiden rundt Kristi fødsel har gitt innblikk i gårdenes del av et stormaktsmiljø med nasjonal og nordisk tilknytning. Gårdsnavnet Valaskjold er særegent. Valaskjold stammer fra Valaskjalf, som betyr "rydningen som ligger i ly". Første ledd (Vala) stammer fra gudenavnet Våle, som var Odins sønn. Han bodde hos sin far i Valaskjalf i Åsgård. Dermed tolkes skjalf i denne sammenheng som gudebolig. Fra førkristen tid ble Valaskjalf beskrevet som bolig for norrøne guder. Det antydes at Valaskjold kan ha vært bosted for selve Odin, og gudediktet Grimnèsmål i den eldre Edda knytter flere guder til kjente gårder i samme område. Lenge før Borg ble grunnlagt av Olav Haraldsson i 1016, var området et økonomisk, administrativt, religiøst, kulturelt og politisk midtpunkt.

  Tune kirke ble reist på 1000-tallet. Man vet ikke hvordan kristningen foregikk i Tune, men prestene måtte imidlertid ha bolig i nærheten av kirken, og valget falt på Valaskjold, som dermed ble Tune prestegård. Navnet Valaskjold gård ble brukt så sent som i 1786.

  Hans Nielsen Hauge gikk i lære og fikk tilgang til det store biblioteket på Tune prestegård under sogneprest Gerhard Seeberg som tiltrådte i 1778. I konfirmasjonstiden var Hauge ofte på prestegården og besøkte Seeberg og hans rikholdige bibliotek. Her fikk han åndelig næring, og diskuterte teologiske spørsmål med presten. Hauges skolering og store kunnskaper kan forklares med den kontakt han hadde med Seeberg i ungdomstiden.

  Arealer og fordeling per etasje

  Bruksareal: 700 kvm, Bruttoareal: 800 kvm

  Hovedbygning; 460 kvm Bra. 530 kvm Bta
  1. etasje, 270 kvm Bra.: Etasjen består av hall, gang, wc, handicap wc, dusj, industrikjøkken og fire konferanse- og møterom. Storstuen (30 til 80 pers), Odin (10 pers), Våle (10 Pers) og Haugenstuen (30 til 35 pers). 2. etasje, 100 kvm Bra.: Etasjen består av kontor og lagerareal. Kjeller, 90 kvm Bra.: Teknisk rom.

  Rabek; 240 kvm Bra. 270 kvm Bta.
  1. etasje, 135 kvm Bra.: Etasjen består av hall, kjøkken, trappegang til 2. etasje, wc og to konferanse- og møterom. 2. etasje, 105 kvm Bra.: Etasjen består av et stort rom med åpen himling.

  Sidebygning; Ikke oppmålt
  1. Etasje: Bygget er kondemnabelt og gjenstand for videre utvikling.

  Standard og tekniske anlegg

  Hovedbygget fremstår som meget godt vedlikeholdt og det er foretatt betydelige investeringer i 2012 for å få fram den opprinnelige boligens utseende, men med dagens krav til komfort og teknisk utstyr. Sidebygningen ble reoppført i 2016 og det er montert nytt kjøkken og teknisk utstyr. Det er ikke opplyst om vesentlige vedlikeholdsmangler eller planlagte oppgraderings-/vedlikeholdsarbeider.

  Hovedbyggets tekniske fasiliteter i form av elektriske anlegg, va og øvrige tekniske anlegg ble montert nytt i 2012 og fremstår i god stand med marginale vedlikeholdsbehov. For Rabek bygget sin del er de samme operasjonene utført i 2016.

  Oppvarming

  Hovedbygget har balansert ventilasjonsanlegg fra 2012. Bygget varmes opp med vannbåren varme i alle gulv i 1. etasje fra bergvarmesystem.

  Rabek har naturlig ventilasjon og bygget varmes opp med vannbåren varme i alle gulv i 1. etasje på samme måte som hovedbygget.

  Parkering

  Det er opparbeidet er stort parkeringsareal på godt over 1000 kvm på eiendommen.

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 7 359 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tomt og hage

  Gårdstunet ligger øverst på et høydedrag i terrenget med bred utsikt over Sarpsborg, Tune og omegn.
  I sydhellingen foran hovedbygget er det opparbeidet et stort usjenert hageareal på drøye 3,1 dekar som er et flott supplement til sommerarrangementene på eiendommen.

  Vei, vann og avløp

  Offentlig

  Reguleringsplan

  gjeldende kommuneplanens arealdel Sarpsborg 2015 - 2026 er eiendommen regulert til bebyggelse og anlegg. Eiendommen ligger i hensynsone landskap og kulturmiljø (H-570). Retningslinjene til områder avsatt til hensynssone kulturmiljø, skal den kulturhistoriske bebyggelsen og områdenes særpregede miljø søkes bevart. Ved nye tiltak innenfor hensynsonen kan kommunen kreve at kulturmiljø/landskapet dokumenteres, og at det redegjøres for hvordan disse verdiene blir ivaretatt. Det som kommer opp i tiltaksanalysen er hensynsone bevaring, SEFRAK bygninger og 2 enkelt minner på eiendommen + pilgrimslede langs veien.

  I kommuneplanens arealdel er det også bestemmelser om plankrav. Da området hvor Tune Prestegård ligger ikke er regulert vil plankravet slå inn ved tiltak etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a, b, k og l. Det er gitt bestemmelser om unntak fra plankrav i § 4.2 med inntil 600 m² bruksareal nybygg/tilbygg/påbygg til barnehager, skoler, omsorgsboliger eller endring av bestående i nåværende bygge og anleggsområde. Det samme gjelder for næringsbygg.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  2018/393631-2/200 Bruksrett
  02.02.2018 21:00 Rettighetshaver:Moss Ættehistorielag
  Org.nr: 955358104 I forbindelse med oppføring av Rabek bygget har Moss Ætteshistorielag lov til å benytte bygningen et begrenset antall, 5, dager per år. Rettigheten er så langt ikke blitt benyttet. Bygningen historiske møbler og inventar skal bevares og skal benyttes til museal drift tilgjengelig for allmenheten. Avtalen mellom Moss Ættehistorielag og Prestegården er vedlagt senere i salgsoppgaven.
  Ny eier av eiendommen må i samråd med Moss Ættehistorielag etablere en videre hensiktsmessig løsning for begge parter i den videre utnyttelsen av bygget.

  Kulturminner og fredninger

  Eiendommen omfattes av hensynsone bevaring, SEFRAK bygninger og 2 enkelt minner på eiendommen + pilgrimslede langs veien.

  Ferdigattest

  Det foreligger nødvendige godkjennelser på begge byggene vedlagt senere i salgsoppgaven.

  Prisantydning

  14 900 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Grete Lier Jamissen
  Takstdato : 09.06.2020
  Markedsverdi : 14 900 000,-

  Kommunale avgifter

  Kr. 59 834 pr. år
  Ink. eiendomsskatt

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Andre opplysninger

  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
  "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
  Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

  Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

  Matrikkelinformasjon

  Kommunenr: 3003
  Gårdsnr: 2063
  Bruksnr: 449