Gullaug, 3428 Gullaug

Dyrka mark - SOLGT!

Gullaug i Lier kommune

Prisantydning: 7 200 000 kr
Omkostninger: 181 342 kr
Totalpris: 7 381 342 kr
Tomteareal: 245 000 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 7 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
180 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 200 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
181 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 381 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Hanne Marie Tegneby, Agronom/Eiendomsmegler
Hanne Marie Tegneby
95 76 17 29
hanne@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Visning: Jordene kan befares på egenhånd. Kontakt megler for registrering, adkomstbeskrivelse eller annet.
Adresse: Gullaug, 3428 Gullaug

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Gullaug 3428 Gullaug

  Matrikkel

  Gnr. 113 bnr. 131 og Gnr. 113, bnr. 132 i Lier kommune

  Dyrka mark Gullaug i Grønne Lier

  De to jordskiftene som skal selges eies av Gullaug Utvikling AS. Arealene er godkjent fradelt historiske Gullaug gård i Lier kommune med samme stedsnavn.

  Det fulldyrka areal som selges ligger sydøst i "Grønne Lier" som har et stort mangfold av landbruk, med hovedvekt på frukt og grønnsaksdyrking. Epler og jordbær er særlig dominerende.
  I henhold til Nibio

  Gårdskart utgjør samlet areal på gnr. 113 bnr. 131 og bnr. 132 totalt 247,9 dekar.
  Skog og annet marksalg utgjør ca. 7 daa.
  Det fulldyrkede arealet utgjør 241 daa bestående av to skifter delt av en driftsvei  som går mellom jordene/teigene. Skiftet på vestsiden av driftsvei er på ca. 57,3 daa og skiftet på vestsiden er på ca. 184,1 daa.
  Driftsveien bør oppgraderes med grovere masser og grøfter. Gjerder som markerer tidligere sikkerhets-soner i forbindelse med virksomheten på sprengstoffabrikken, går over begge teiger og blir stående.

  Dyrka mark er leid ut i dag. Avtale om leie av jordeiendom ligger implementert i prospekt. Konferer megler for nærmere informasjon vedrørende oppsigelse av denne mm.

  Eiendommen har midlertidig rett til vei og vann via naboeiendom. I kartskisse implementert i prospekt er ny adkomst mm skissert. Det vises til bestemmelsene inntatt under punktet om "Spesielle vilkår" under.

  Økonomi
  Skiftene har høy kvalitet på jordsmonnet og lang vekstsesong som kreves i grønnsaksproduksjon. Jorda består hovedsakelig av siltig lettleire og siltig mellomleire definert som annen mineraljord i klasse 6. Fulldyrka er hav- og fjordavsetninger. Det er ikke opplyst om floghavre eller hønsehirse. Skiftene egner seg til de aller fleste kulturer, men med unntak for de kulturer som trenger mer sandjord slik som eksempelvis gulrøtter som trives best i en moldrik sandjord. Skiftene har god arrondering, driftstekniske egenskaper og en god størrelse i Lier sammenheng.  Dreneringstilstanden er i hovedsak tilfredsstillende, men med noen bløte partier. 54 dekar er jordene planert øvrig areal består mest sannsynlig av gammel kulturjord.

  I dag betales det en årlig leie fra kr 500 til kr 2.500 kr/daa for grønnsaksjord avhengig av størrelse på teigene/skiftene, dreneringskvalitet, vanning mm og løpetid på kontrakten.
  Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling AS solgte Foss Gård. 8. mars 2022 behandlet Landbruksutvalget (LAU) i Lier konsesjonssøknaden på kjøp av jord på Foss gård. Det ble enstemmig godkjent en pris på ca. kr 32.000,- pr daa for fulldyrka jord som tilleggsjord inkludert 50% tillegg.

  I kalkylen under følger et eksempel på økonomien/dekningsbidraget i en kornproduksjon basert på et avlingsnivå på 600 kg/daa.

  1 Dekningsbidragskalkyle Gullaug                                               kr/daa Korn
  2 Avling                                                   Pris pr kg                        kr. 600
  3                                                                        3                             kr. 1800
  4 Arealtilskudd uten fradrag for bunnfradrag                           kr. 464
  5 Sum inntekter                                                                             kr. 2264

  6 Variable kostnader                                                                     kr.  470
  7 Arbeidskostnader                                                                       kr.  405
  8 Fast kostnader maskiner                                                          kr. 590
  9 Sum kostnader                                                                           kr.  1 465

  1 0 Dekningsbidrag                                 kr/daa                          kr. 799
  1 1 Verdi pr dekar                                                                          kr. 19 975


  Dyrka mark på Foss og Gullaug har svært like dyrkingsparametere jfr. Rolf Langelands sammenligning i landbrukstakst datert 31.03.22. Landbruksutvalgets som utfører priskontroll i Lier kommune vedtak legges derfor til grunn for prissetting av fulldyrka mark på Gullaug også da Gullaug har et større areal som øker etterspørselen.

  LAU godkjente kr 32.000 pr daa som basert på 4% kapitaliseringsrente representerer et dekningsbidrag (DB) eller grunnrente på kr 1.280,- pr daa. Dette DB inkluderer et tillegg på 50% - tilleggsjord - slik at DB uten tillegg utgjør kr 853,- som er mer enn et DB basert på en høy gjennomsnittlig kornavling.
  Med utgangspunkt i landbrukskontorets sine tall basert på en kapitaliseringsrente på 4% og LAU sitt vedtak får vi verdier som i tabellen under.

  Samlet sum for eiendommen uten tillegg 4 813 975 med 50 % tillegg kr. 7 220 963

  Kroner pr. dekar uten tillegg kr 19 975 med 50 % tillegg kr. 29 963

  Takstverdi uten tillegg er kr. 4 800 000 med 50 % tillegg kr. 7 200 000,-

  I M-3/2002 punkt 8.2 Tilleggsjord åpner LMD for at det kan tillegges inntil 50% etter en konkret vurdering. Maksimal jordverdi blir dermed kr 7.2 Mill eller ca. kr 30.000 pr dekar. Da det er en forutsetning fra Lier kommune at arealene skal selges til en nærliggende landbrukseiendom vil det være få aktuelle kjøpere. Det er allikevel flere svært aktive og profesjonelle produsenter i nærområdet. Begrepet nærliggende er ikke klart definert og trenger ikke ligge i Lier kommune, men det skal være naturlig å drive dem sammen.

  Skal man få økonomi i en produksjon basert på kjøp av jord til kr 30.000 pr daa forutsetter det en produksjon som gir høyere avkastning enn korn slik kornprisene er i dag.

  Det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til dagens situasjon bl.a. energi- og råvarepriser, særlig gjødsel som har økt inntil 50 % og høye drivstoffutgifter. Nasjonal matproduksjon vil sannsynligvis oppleve en økt etterspørsel basert på verdens situasjonen som krigen i Ukraina.

  Vi tilslutter oss landbrukstakstmann Rolf Langelands samlede vurdering (avrundet) :

  Kr. 4,8 millioner

  Kr. 7, 2 millioner til en nærliggende eiendom.

  Budgivere på eiendommen må selv forsikre seg om at jorden som erverves er å anse som nærliggende til gårdsbruket jorden skal legges til, og at øvrige krav for erverv av tilleggsjord er oppfylt. Er man i tvil om at kriteriene er oppfylt eksempelvis med hensyn til avstand mellom eiendommene bes det om at man kontakter Lier kommune for en forhåndsuttalelse.

  I verdigrunnlag er det ikke tatt hensyn til økte gjødselpriser, løpende leiekontrakter eller Glitre Energi sine planer om et kabelanlegg over deler av eiendommen. Vurderingen reflekterer antatt markedsverdi innenfor de rammer, regler og intensjoner som konsesjonsloven gir og slik eiendommen fremstår samt at eiendommen er en egen juridisk enhet som kan omsettes. Det vises her til planer samt mulig ekspropirasjon og foreløpig utkast til tinglyst erklæring fra Lier vann og avløp mv som kan bli endret og som kjøper må ta den hele og fulle risiko for.

  Videre presiseres det at det er Lier Kommune evt. fylkesmannen etter klage som fastsetter øvre godkjente pris.

  Spesielle vilkår - vei, vannrett og adkomst

  Eiendommen har midlertidig rett til vei og vann via naboeiendom. Det vises til bestemmelsene inntatt under punktet om "Spesielle vilkår" under."

  Spesielle vilkår - rett til gjenkjøp.

  Særskilte forhold - opsjon -gjenkjøpsrett.

  Selger har opsjon for gjenkjøp av hele eiendommen som selges, på gitte vilkår. Se vedlagte tinglyste erklæring "avtale om løsningsrett" inntatt under vedlegg senere i salgsoppgave.

  Selger skal ha rett til å igangsette reguleringsprosess for å forsøke å få regulert dyrka mark til utbygning for bolig, næring eller lignende. Dersom det blir vedtatt reguleringsplan/endringer har Selger rett til å gjenkjøpe områdene som omfattes av reguleringsplanen.

  Ved utnyttelse av løsningsretten skal Gullaug Næring org.nr. 914 944 740 betale et vederlag for det område som erverves til Gullaug Utvikling AS eller den som på tidspunkt for utøvelse av løsningsretten er eier av Eiendommen. Vederlaget skal utgjøre kr. 19 975,- pr dekar, hvilket tilsvarer takstverdi satt av takstmann Rolf Langeland i landbrukstakst datert 31 mars 2022, jfr. vedlegg senere i prospekt. Vederlaget skal justeres for endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (eller tilsvarende indeks som måtte erstatte denne) i perioden for juni 2022 til sist kjente indeks på tidspunktet for utøvelse av løsningsretten.

  Selger skal selv forestå alt arbeid og alle kostnader knyttet til planprosessen.

  Kjøper forplikter seg til på alle måter å respektere og opptre lojalt og positivt  i forholdet til Selgers arbeid med å få Området regulert, herunder men ikke begrenset til å signere alle nødvendige dokumenter for å få regulert, delt og solgt området herunder signering av skjøter, opplistingen er ikke uttømmende.

  Selger står fritt til å overdra den gjenkjøpsrett som følger av Avtalen.

  Budgivning og visning.

  Etter avtale med selger må alle bud på eiendommen være skriftlige. Bud skal inngis til megler senest 3. oktober 2022, og skal av hensyn til behov for intern saksbehandling hos Selger ha en vedståelsesfrist til tidligst 17. oktober 2022 kl. 15:00.  Benytt salgsoppgavens vedlagte bud skjema eller "gi bud" funksjonen på Finn.no ved første inngivelse av bud

  Interessenter oppfordres til å foreta besiktigelse av jordene på egenhånd, gjerne med en fagmann i landbruket. Kontakt i så fall megler for retningsangivelser og øvrig informasjon.

  For å bli holdt oppdatert på eiendommen med hensyn til bud varsling og øvrig informasjon må du laste ned salgsoppgaven fra Finn.no med telefonnummer, e-postadresse og samtykke til bud varsling.

  Beliggenhet, adkomst

  Gullaug ligger mellom Lierbyen, Røyken og Drammen i Lier kommune i Viken fylke. Da Norsk Sprængstofindustri kjøpte grunnen på Gullaug var det tre gårdsbruk, Søndre, Mellom og Nordre Gullaug på odden ved Drammensfjorden. I dag er det bare husene på Nordre Gullaug som fortsatt står. Geografisk er Gullaug kun området på odden som utgjør Søndre, Mellom og Nordre Gullaug i tillegg til Gullaugkleiva, Kvernbakken, Kvernsletta, Jordet og 7 Eleven/Kiwi

  Europavei 134 passer forbi Gullaug, med forbindelse til E18 og E6.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Annet Selveier

  Eiendommens historie

  Dyrka mark er godkjent fradelt historiske Gullaug gård.

  Gullaug ligger på leirgrunn ved Drammensfjorden, sør for Linnes. De to høyestliggende av de tre gårdene, Nordre Gullaug og Mellom Gullaug, har en høyde over havet på henholdsvis 17 og 20 meter. Riksveien til Røyken går over gården.
  Gullaug grenser i sørøst mot Lahell, i sør og vest mot Drammensfjorden, i nord mot Søndre Linnes langs Skapertjernsbekken og i øst mot skogen som strekker seg oppover mot Mørk og Kovestad.
  Gårdsnavnet er dannet av gno. gulr - gul og lå - sjøvann ved strandkanten. Gullaug ble trolig ryddet fra Linnes i folkevandringstida. Gården ble kanskje to-delt i vikingtida, og fra denne perioden finnes det en liten gravhaug her. I løpet av gammelnorsk tid ble så den ene Gullaug-gården to-delt.
  Fra Nordre Gullaug- (gnr. 113) ble skogen skilt ut som bnr. 6 19/9 1917. Gården hadde 1 bruksnr. i 1886, 2 i 1904 og 40 ca. 1970.

  For ytterligere historie om Gullaug gård følg denne lenken: https://www.lier.kommune.no/liers-historie/gullaug.htm

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 245 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann eller avløp.

  Driftsveiene på eiendommen driftes og vedlikeholdes av eier selv.

  Selger forutsetter at følgende bestemmelser om rett til vei og vann legges inn i endelig kjøpekontrakt mellom partene:


  AVTALE OM MIDLERTIDIGE RETTIGHETER TIL SELGERS EIENDOM MV.


  Vannrett
  1.             Kjøper skal etter overtakelse ha rett til å ha vannledning fra Gullaugbukta, over Selgers eiendom gnr. 113, bnr. 1, og til egen eiendom, som vist på vedlagte kart.
  2.             Rettigheten til vannledning som nevnt i punkt 1 er midlertidig, og opphører når Selger bestemmer, med minst seks måneders varsel.
  3.             Når rettigheten nevnt i punkt 1 er opphørt, skal Kjøper ha rett til å føre tilsvarende vannledning over en annen del av Selgers eiendom, gnr. 113, bnr. 1. Kjøper er innforstått med at vannledningens plassering ikke må komme i konflikt med Selgers planer for utvikling av nevnte eiendom, og at Selger derfor forbeholder seg retten til å gi anvisning på hvilken nye trasé vannledningen skal ha.
  4.             Kjøper bærer alene risikoen for offentligrettslig godkjenning av plasseringen av ny vannledning, og skal bære alle kostander med å fjerne opprinnelig vannledning og å anlegge ny vannledning.

   Veirett
  5.             Kjøper skal etter overtakelse ha rett til å benytte adkomstveien over gnr. 113, bnr. 1 for adkomst til gnr. 113, bnr. 131 og 132. Adkomsten skal ha slik trase som vist på vedlagte kart.
  6.             Rettigheten til adkomst som nevnt i punkt 5 er midlertidig. Kjøper plikter umiddelbart etter overtakelse å omsøke ny adkomst fra offentlig vei direkte til gnr. 113, bnr. 131 eller 132. Adkomsten skal ha slik trase som vist i vedlagte bilag, eller slik annen trase som skriftlig godkjennes av selger. Dersom kjøper ikke oppfyller sine plikter etter dette punkt 6 med en for selger tilfredsstillende fremdrift, gir kjøper med dette selger fullmakt til å forestå nødvendige søknadsprosesser for kjøpers regning og risiko.
  7.             Selger kan ved seks måneders forutgående varsel til kjøper bestemme at veiretten beskrevet i punkt 5 skal opphøre. Dersom kjøper på tidspunktet for slikt opphør ikke har oppnådd ny godkjent avkjørsel fra offentlig vei, skal kjøper ha rett til alternativ adkomst til sin eiendom via selgers eiendom gnr. 113, bnr. 1, gnr. 114, bnr. 14 eller en av selgers øvrige eiendommer, med slik trase som anvist av selger.
  8.             Så lenge kjøper har slik veirett som omtalt under punkt 5 - og for det tilfellet at kjøper tilstås slik ny veirett som nevnt i punkt 7 - skal kjøper ha det fulle og hele ansvar for vedlikehold av veien, herunder selve veilegemet og grøfter. Kjøper skal herunder etter overtakelse besørge og bekoste at veien istandsettes på en slik måte at den er forsvarlig for formålet, at det ikke oppstår unødige hull eller ujevnheter i veien, og at det ikke oppstår andre ulemper for veiens øvrige brukere. Kjøper skal besørge at veien beholder en slik forsvarlig stand gjennom hele perioden kjøper bruker veien.

  Øvrig
  9.             Partene er enige om at kjøper og eiendommen som overdras ikke har andre rettigheter over selgers eiendom gnr. 113, bnr. 1 enn de som er gjengitt over. Eventuelle rettigheter som utledes av tidligere avtale eller ethvert annet rettsgrunnlag, enten de er tinglyst eller ikke, skal anses bortfalt ved partenes underskrift på denne avtalen.
  10.          Kjøper er kjent med at Selger planlegger å utvikle gnr. 113, bnr. 1 og det øvrige området rundt bnr. 131 og 132 til nærings- og boligformål. Kjøper har gjort seg kjent med selgers pågående utviklingsarbeid, og forplikter seg med dette til å medvirke til utviklingsarbeidet på enhver måte selger måtte finne nødvendig. Herunder skal kjøper ikke fremme innvendinger mot selgers forslag til regulering av området eller mot selgers søknader om tiltak på eiendommen som fradeling eller andre endringer av grenser, byggetiltak, infrastrukturtiltak eller lignende. Selger har rett til å få gjennomført ethvert byggeprosjekt som tillates av offentlig myndighet på selgers eiendommer gnr/bnr gnr. 113, bnr. 1, inkludert senere fradelte eller seksjonerte eiendommer og eventuelle andre eiendommer selger måtte disponere i området. Kjøper skal før overtakelse også signere en erklæring som gir selger rett til å føre infrastruktur (som adkomstveier, vannledninger, strømledninger og lignende) over kjøpers eiendom mot erstatning for det økonomiske tap slike tiltak måtte påføre kjøper. Utmålingen av økonomisk tap skal baseres på ekspropriasjonsrettslige prinsipper.
  11.          Partenes rettsetterfølgere skal være tilsvarende forpliktet og berettiget som kjøper og selger er i henhold til ovenstående.
  12.          Partene er enige om at denne erklæringen skal tinglyses på gnr. 113, bnr. 131 og 132 i Lier kommune.


  Kjøper plikter å medvirke til selgers utvikling av naboeiendommer .

  Se beskrivelser i kart implementert i salgsoppgaven.

  Implementert i salgsoppgave ligger erklæring/ foreløpig utkastet vann- og avløp  fra Lier kommune. Erklæringen er ikke endelig og kan endres. Kjøper må påregne å følge opp prosessen knyttet til erklæringen for egen maskin etter overtakelse, for så vidt gjelder bnr. 131 og 132.

  Reguleringsplan

  I gjeldene arealdel i Kommuneplan ligger hele 113/132 som LNFR (Landbruk, Natur, Friluftsliv og Reindrift) med ras og skredfare. 113/131 er avsatt til både offentlig tjenesteyting og næringsvirksomhet. 

  Det foreligger ikke reguleringsplaner, men det er igangsatt arbeid med områderegulering for nytt hoved  renseanlegg i Lier, jfr. vedlagte kopi av planinitiativ og planprogram.

  Det er et pågående og omfattende planarbeid for Gullaug i regi av selger, der det planlegges opp mot ca. 4.000 leiligheter og ca. 200 000 kvm næring/skoler/idrett. Interessenter må konferere megler om eventuelle spørsmål og nærmere informasjon om dette planarbeid før bud på eiendommen inngis.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Kjøper plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter nedennevnte bestemmelser. Av særlig betydning nevnes avtale om løsningsrett tinglyst 08.07.2022 implementert i prospekt prospekt samt bestemmelser om vei, vann og avløp. Konferer megler for en kopi av alle tinglyste heftelser og rettigheter før bud på eiendommen inngis.

  Det er nylig inngått en avtale vedrørende rettigheter for Kabelanlegg mellom GLITRE ENERGI NETT AS, Org.nr.: 981 915 550 og GULLHAUG UTVIKLING AS, Org.nr.: 993 320 714 GULLAUG NÆRING 1 AS, Org.nr.: 914 944 740 knyttet til eiendommene 113/1, 113/42, 114/1, 114/4, 114/16 og 115/1,
  i Lier kommune. Videre er det nylig tinglyst avtale om tilbakekjøp jfr. vedlegg.

  Grunneier gir Nettselskapet rett til å etablere, og ha stetsevarig (tidsuavgrenset) et Kabelanlegg over og på Eiendommen. Med Kabelanlegg menes elektriske jordkabler med tilhørende installasjoner.
  Avtalen omfatter rett til å etablere Kabelanlegget, foreta fremtidig fornying og ombygging, inspeksjon, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider, og graving/sprenging, som herved står i forbindelse.
  Avtalen gir ikke, uten Grunneiers skriftlige samtykke, Nettselskapet flere rettigheter enn de som fremgår av denne Avtalen. Nettselskapet skal ikke etablere fiber uten samtykke fra Grunneier, med mindre dette er til eget bruk. Nettselskapet har heller ikke rett til å endre bruken i den utstrekning dette fører til utvidelser av arealer eller andre erstatningsbetingende tiltak.
  Avtale og avtalekart ligger implementert i prospekt.

  Når det gjelder gamle servitutter/bestemmelser/erklæringer mv i statsarkivet opplyses det at selger ikke er kjent med innholdet i de historiske rettighetene. Interessenter oppfordres til å undersøke på egen hånd.

  1826/900002-1/90 Erklæring/avtale Tinglyst, 30.01.1826
  Kommisjonsforlik om oppførelse av en dam
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1833/900002-1/90 Erklæring/avtale Tinglyst, 04.12.1833
  best. om vanngjerde på Nordre Gullaug
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1857/901901-1/90 Bestemmelse om gjerde. Tinglyst, 08.10.1857
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1869/900012-1/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 07.12.1869
  Med flere bestemmelser. Overført fra: 3049-113/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1870/900094-1/90 Skjønn. Tinglyst, 05.08.1870
  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1870/900096-1/90 Skjønn. Tinglyst, 05.08.1870
  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1870/900095-1/90 Skjønn. Tinglyst,10.10.1870
  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1870/900097-1/90 Skjønn. Tinglyst,10.10.1870
  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1884/900007-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst,15.12.1884
  best. vedr. havnegang for kreaturer i Gullaugs utmark
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1903/900100-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 02.05.1903
  Rett til å oppsette noen lyktepele på noen fjellknatter.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1907/900068-1/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 08.10.1907
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:114 Bnr:3
  samt at eieren ikke kan gjødsle, anlegge privet eller binge nærmere Skapertjern enn 50 m
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1909/902001-1/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 17.09.1909
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:115 Bnr:6
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:115 Bnr:7
  samme rett gjelder for 115/3.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1912/900249-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst,12.01.1912
  Rettighetshaver: Buskerud amtsvegvesen et blåfjell, når blåfjellet er utnyttet skal det falle
  tilbake til hovedbruket.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1914/900142-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 18.09.1914
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:115 Bnr:9 strandrett.
  Overført fra: 3049-113/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1915/900114-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 11.06.1915
  avståelse av grunn til taugbane, kraftledning, inkl. telefonledning.
  Overført fra: 3049-113/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1915/900107-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 22.06.1915
  avståelse av grunn til taubane og kraftledning m.m.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1916/990029-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 28.03.1916
  Rettighetshaver: Lier Elverk oppsetting av 8 stolper m.m.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1998/15848-370/90 ** Diverse påtegning. Tinglyst, 06.10.1998
  Rettigheter transp. Lier Everk AS.

  1916/990035-1/90 Elektriske kraftlinjer. Tinglyst, 28.03.1916
  Rettighetshaver: Lier Elverk
  Overført fra: 3049-113/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1998/15848-374/90 ** Diverse påtegning. Tinglyst, 06.10.1998
  Rettigheter transp. Lier Everk AS.
  Kopi bestilt: 30.03.2022 kl. 13:59 av Hanne Marie Tegneby

  1916/990037-1/90 Elektriske kraftlinjer. Tinglyst, 28.03.1916
  Rettighetshaver: Lier El-verk.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1998/15848-377/90 ** Diverse påtegning. Tinglyst, 06.10.1998
  Rettigheter transp. Lier Everk AS.

  1916/990036-1/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 02.06.1916
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:115 Bnr:5
  Bestemmelse om vannrett samt bestemmelser om fiskerett.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1916/990038-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 27.06.1916
  bestemmelser ang. skade og ulempe vedr. Cementfabrikkens
  drift samt best. om rett til kjøp av en parsell av bnr. 4.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1916/800078-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 01.08.1916
  VISSE BYGNINGER UNNTATT, SE HISTORISK GRUNNBOK
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1916/990030-1/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 01.08.1916
  Bestemmelse om vann/kloakkledning. Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1916/990034-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 05.09.1916
  avståelse av grunn for anlegg av taubane og kraftledning
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1917/900158-1/90 Bestemmelse om gjerde. Tinglyst, 04.08.1917
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1918/900096-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 09.04.1918
  best. vedr. anlegg og benyttelse av en samle dam på Mellom Gullaug
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1918/900097-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 29.10.1918
  Håøen Fabrikker AS har rett til et tilliggende areal av d.e. og bnr. 2 til fiske.
  Overført fra: 3049-113/1.Gjelder denne registerenheten med flere

  1931/901581-1/90 Elektriske kraftlinjer. Tinglyst, 02.06.1931
  Rettighetshaver: Lier Elverk
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1998/15848-371/90 ** Diverse påtegning. Tinglyst,06.10.1998
  Rettigheter transp. Lier Everk AS.

  1931/901582-1/90 Elektriske kraftlinjer. Tinglyst, 02.06.1931
  Rettighetshaver: Lier Elverk
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1998/15848-375/90 ** Diverse påtegning. Tinglyst, 06.10.1998
  Rettigheter transp. Lier Everk AS.

  1931/901583-1/90 Elektriske kraftlinjer. Tinglyst, 20.10.1931
  Rettighetshaver: Lier Elverk
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1998/15848-376/90 ** Diverse påtegning. Tinglyst, 06.10.1998
  Rettigheter transp. Lier Everk AS.

  1946/401937-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst,11.09.1946
  Bestemmelse om vannledning. Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1947/400452-4/90 Bestemmelse om gjerde. Tinglyst, 25.02.1947
  Bestemmelse om vannledning. Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere


  1947/401611-1/90 Bestemmelse om vannledn. Tinglyst, 14.07.1947
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1947/401774-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 31.07.1947
  Bestemmelse om kloakkledning
  Vegvesenets betingelser vedtatt. Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1947/402708-1/90 Best. om adkomstrett. Tinglyst, 07.11.1947
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1950/403527-1/90 Bestemmelse om vannledn. Tinglyst, 02.12.1950
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1951/402253-1/90 Best. om vann/kloakkledn. Tinglyst, 10.09.1951
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1955/401103-1/90 Best. om adkomstrett. Tinglyst,16.04.1955
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1956/400973-1/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 06.04.1956
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:112 Bnr:45. Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3049-113/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1957/402051-1/90 Best. om adkomstrett. Tinglyst, 14.08.1957
  Med flere bestemmelser.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1959/403050-1/90 Bestemmelse om vannledn. Tinglyst,15.10.1959
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1974/404251-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 26.07.1974
  Rettighetshaver: Lier kommune. Bestemmelse om kloakkledning
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1977/405806-4/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 10.10.1977
  Rettighetshaver: Gullaug Bedriftsidrettslag. Lnr: 10028600
  Bestemmelse om anlegg og drift av lysløype/skianlegg
  Rettet til servitutt iht. tgll § 18, BRN 25.03.2010
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere.

  1983/402719-1/90 Bestemmelse om vannledn. Tinglyst, 25.04.1983
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:11. Bestemmelse om gjerde
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1986/401690-1/90 Elektriske kraftlinjer. Tinglyst, 21.02.1986
  Rettighetshaver: Lier Elverk. Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1998/15848-372/90 ** Diverse påtegning. Tinglyst, 06.10.1998
  Rettigheter transp. Lier Everk AS.

  1987/400381-1/90 Erklæring/avtale. Tinglyst, 15.01.1987
  Kårbolig oppført på d.e. skal forbli tilknyttet eiendommen
  og kan ikke fradeles eller bortfestes. Kan ikke avlyses uten
  samtykke fra bygningsrådet.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1991/403457-3/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 02.05.1991
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:84
  Best. om at eier av bnr. 84 har veirett over d.e.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1991/403463-3/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 02.05.1991
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:83
  Best. om at eier av bnr. 83 har veirett over d.e.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1991/403468-3/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 02.05.1991
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:79. Best. om at eier av bnr. 79 har veirett over d.e.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1991/403473-3/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 02.05.1991
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:78. Best. om at eier av bnr. 78 har veirett over d.e.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1991/403478-4/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 02.05.1991
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:75 Best. om at eier av bnr. 75 ha veirett over d.e.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere.

  1991/403487-3/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 02.05.1991
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:74. Veirett for bnr. 74 over gnr. 113 bnr. 1.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1991/403489-4/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 02.05.1991
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:69. Veirett for bnr. 69 over gnr. 113 bnr. 1.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1991/6539-3/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 01.07.1991
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:82
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1992/6576-3/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 06.05.1992
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:66 Snr:2
  Overført fra: 3049-113/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1992/16790-4/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 27.11.1992
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:66 Snr:1
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1993/19726-6/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 22.12.1993
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:1
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:2
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:3
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:4
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1993/19730-4/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 22.12.1993
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:1
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:2
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:3
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:4
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1994/3130-2/90 Best. om adkomstrett .Tinglyst, 02.03.1994
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:66 Snr:1
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:66 Snr:2
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:66 Snr:3
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:66 Snr:4
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1994/19298-4/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 02.12.1994
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:1
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:2
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:3
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:4
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  1995/2505-4/90 Bestemmelse om veg. Tinglyst, 21.02.1995
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:1
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:2
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:3
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:65 Snr:4
  Vedlikeholdsplikt påhviler brukerne av vegen.
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  2000/6057-2/90 Bestemmelse ifølge. skjøte. Tinglyst, 25.04.2000
  rettighetshaver:Knr:0626 Gnr:113 Bnr:113
  rettighetshaver:Knr:3049 Gnr:113 Bnr:112
  Rett til å koble seg til fremtidig vei
  Overført fra: 3049-113/1. Gjelder denne registerenheten med flere

  2007/1053743-1/200 FREDNINGSVEDTAK TINGLYST
  20.12.2007
  Forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud. Fredning av Linnesstranda naturreservat i Lier kommune
  Fastsatt ved kongelig resolusjon 14.des. 2007 med hjemmel i lov 19.juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndep.
  Med flere bestemmelser
  OVERFØRT FRA: 3049-113/1
  Gjelder denne registerenheten med flere


  2010/639281-2/200 FREDNINGSVEDTAK TINGLYST
  26.08.2010
  RETTIGHETSHAVER:DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING
  Org.nr: 971036028
  RETTIGHETSHAVER:MILJØDIREKTORATET
  Org.nr: 999601391
  Forskrift om endring av forskrift om Verneplan for Oslofjorden - delplan Buskerud.
  Med flere bestemmelser
  OVERFØRT FRA: 3049-113/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2014/588988-4/200 TRANSPORT AV RETTIGHETSHAVER TINGLYST
  14.07.2014
  FRA:DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING
  Org.nr: 971036028
  TIL:MILJØDIREKTORATET
  Org.nr: 999601391
  2013/1004975-1/200 JORDSKIFTE TINGLYST
  20.11.2013
  Grensegangsak 0600-2012-0006 Gullaug søndre
  OVERFØRT FRA: 3049-113/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2020/3413811-1/200 BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK TINGLYST
  01.12.2020 21:00
  RETTIGHETSHAVER:LIER KOMMUNE
  Org.nr: 857566122
  KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA:LIER KOMMUNE
  Org.nr: 857566122
  :Knr:3049 Gnr:115 Bnr:60
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  OVERFØRT FRA: 3049-113/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2022/758462-1/200 FORKJØPSRETT TINGLYST
  08.07.2022 21:00
  RETTIGHETSHAVER:GULLAUG NÆRING 1 AS
  Org.nr: 914944740
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Informasjon om odelsloven

  Det hviler ikke odel på denne eiendommen.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven.

  Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  2. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.
  Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon[hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon-

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  7 200 000,-

  Takst / tilstandsrapport


  Utført av : Rolf Langeland
  Takstdato : 31.03.22
  Markedsverdi : 7 200 000,- til nærliggende eiendom.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt. tilstandsrapport).

  Diverse

  Selger forutsetter at kontrakt inngås på de vilkår som følger av vedlagte kontrakt jfr. vedlegg senere i salgsoppgave. Kjøpesum og øvrig som enda ikke er fastsatt innsettes da bud på eiendommen er gjennomgått og godkjent av styret.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, PDF. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt som den er

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave og landbrukstakst.
  Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.
  Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Selger fraskriver seg ethvert ansvar for skjulte feil og mangler ved eiendommen, herunder for alle forhold ved grunnen som per tidspunktet for budaksept ikke er kjent for selger. Ansvarsbegrensningen omfatter, men er ikke begrenset til, forhold ved grunnen så som nedgravde gjenstander, forurensning, eventuelle kulturminner eller andre verneinteresser eller forhold som måtte være av negativ betydning for eiendommen. Det vises til vedlagte kjøpekontrakt, som forutsettes benyttet ved salget. Det gjøres også oppmerksom på at kjøpekontrakten inneholder beløpsmessige grenser for selgers ansvar ved eventuelle krav fra kjøper etter overtakelse.  

  Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en landbrukssakyndig før det legges inn bud.
  Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte.

  Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er",

  Selger forutsetter at kontrakt inngås på de vilkår som følger av vedlagte kontrakt."

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.