Hundbuvegen 176, 2266 Arneberg

Hundebo i Åsnes - SOLGT!

Landbrukseiendom med 173,7 daa. dyrket, 271 daa. skog | Våningshus, garasje og meget rasjonell driftsbygning

Prisantydning: 6 550 000 kr
Omkostninger: 165 092 kr
Totalpris: 6 715 092 kr
Kommunale avgifter: 7 923 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Eieform: Selveier
Verditakst: 6 550 000 kr
Formuesverdi: 294 070 kr
Bruttoareal: 338 m²
Primærrom: 220 m²
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 501300 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 6 550 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
163 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 550 000,-))
--------------------------------------------------------
165 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 715 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Henrik Tegneby, Daglig leder / Eiendomsmegler
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no

For å bli oppdatert på bud og øvrig informasjon om eiendommen må du trykke på «bestill salgsoppgave» hvor du oppgir e-post og telefonnummer. 

Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
Visning:
11.06.2022 13:00 - 14:00

13.06.2022 17:00 - 18:00

Det er fritt oppmøte på visning.
Adresse: Hundbuvegen 176, 2266 Arneberg

KONTAKTSKJEMA

SPØRSMÅL OM EIENDOMMEN?
  Beliggenhet

  Adresse

  Hundbuvegen 176 2266 Arneberg

  Matrikkel

  Gnr. 196 bnr. 1 Gnr. 195 bnr. 5  i Åsnes kommune og Gnr. 3 Bnr. 2 i Grue kommune

  Hundebo i Åsnes - 173,7 daa. dyrket og 271 daa. skog. Våningshus, garasje og funksjonell driftsbygning med varmluftstørke

  Landbrukseiendommen Hundebo er et tradisjonelt gårdsbruk i Åsnes kommune. Eiendommens dyrkede mark er fordelt på 6 skifter, hvor det største samlede jordarealet på i underkant av 100 daa. ligger ved hovebølet. Ytterligere drøye 40 dekar fordelt på to skifter ved tidligere landbrukseiendommen Haug hvor tunet nå er fradelt fra hovedbølet, og de siste 38 daa. ligger ved Bjørkåsen på hver sin side av Vestre Solørveg. Jorden er utleid til nabobonde for en årlig sum på kr 70.000,- leiekontrakten gjelder for inneværende vekstsesong. Jordsmonnet er råmesterkt og består av sandig silt hvor det produseres korn og poteter per i dag.

  Eiendommens skogsvei består i hovedsak av to skifter med en teig på 124 daa. beliggende på Rønåsberget ca. 4 kilometer fra tunet på Hundebo, og en teig er beliggende nord for Namnsjøen i Grue kommune med en størrelse på 132,8 daa. ifølge Nibio. I tillegg har man noe randsoneskog i tilknytning til den dyrkede marken på Haug hvor det er mest lauvskog. Skogteigene har isolert sett god arrondering og forholdsvis enkle driftsforhold med tilstrekkelig veidekning. 
  Det foreligger ingen skogbruksplan på skogen, men ut fra Nibio kart har man en bonitetsfordeling med 53% høy bonitet (17 ->) og 47% middels bonitet (11 - 14). Siste avvirkning ble foretatt på Rønåsberget i 2021 med uttak av omkring 1200 kbm. Takstmann anslår at stående kubikkmasse samlet på de to teigene er omkring 1600 kbm. med en produksjonsevne på 130 kbm. Hogstklassefordelingen mellom de to teigene er ulik, men begge teiger har en større andel i de lavere klasser nå som følge av den siste tids avvirking, men hogd areal er beplantet igjen. Det vil være behov for ungskogpleie på teigene i nær fremtid. Eiendommen inngår i et utmarkslag som disponerer både elgjakten og småviltjakten. Per i dag mottar grunneier en grunnleie på 3 kroner per dekar for jakt.
  Skogtallene er usikre da takstmann har begrenset underlag for beregning, interessenter oppfordres derfor til selv å befare teigene for å danne seg en klarere oppfatning av de to teigenes beskaffenhet.

  Bygningsmassen på Hundebo består av våningshus, garasje og driftsbygning.
  Våningshuset på eiendommen er oppført i 1957 og har et boligareal på 220 kvm og et totalareal med kjeller på 338 kvm. Første etasje består av hovedinngang og hall med ildsted og trapp til 2. etasje, kjøkken, to stuer, vaskerom, bad og separat wc. Det er også en sekundærinngang til boligen med direkte adkomst til våtrommene som vaskerom og bad. Andre etasje innehar fem soverom, loftstue og bad. Boligen har gjennomgående eldre standard og har derfor behov for renoveringsarbeider både utvendig og innvendig, samtidig er bygningen godt vedlikeholdt av eier og fremstår som hel og pen ut fra dens alder og forutsetninger.

  Driftsbygningen har høy bruksverdi for dagens landbruk med store haller for maskiner og redskap samt varmluftstørke som er intakt. Tørken ble sist benyttet for tre sesonger siden. Det er store lysåpninger for enkel adkomst til bygget med fem Hörmann leddporter, hvor tre av portene har en høyde og bredde på over 4 meter. I bakkant av hovedbygningen er det påbygget et langsgående tilbygg med adkomst i hver ende. Disse arealene er noe mindre takhøyde, men har en god funksjon for langtidslagring av diverse redskap man kun benytter i høst- og våronn. Bygningen er kledd med stålplater på vegg og tak og har derfor et mye mindre vedlikeholdsbehov enn eksempelvis trekleding. Bygningen er godt holdt og virker til å ha blitt godt tatt vare på. 

  Garasjen har en grunnflate på 77 kvm med tre porter/bladdører i front. Det er også en port på vestveggen i bakkant av bygningen med ytterligere lagerplass. Hele bygningen står på støpt plate og er i god stand.

  Beliggenhet, adkomst

  Hundebo ligger i et aktivt jordbruksområde langs Glomma i Åsnes kommune. Solør regionen er en av de aller største i Norge på korn- og potetproduksjon hvor det drives profesjonelt og intensivt landbruk. Det er ca. 14 km til Flisa sentrum hvor du finner et variert utvalg av forretninger, bank, kjøpesenter og de fleste servicetilbud. Her ligger også barnehage, Flisa barneskole, Åsnes ungdomsskole og Solør videregående skole. Det er videre flotte idrettsanlegg, klatrevegg og svømmehall i tillegg til ulike kulturaktiviteter i bygdesentrumet.  

  Avstander med bil:
  Flisa sentrum: 14 minutter
  Jara barnehage: 10 minutter
  Jara barneskole: 10 minutter
  Åsnes ungdomskole: 17 minutter
  Solør videregående skole: 17 minutter
  Nærmeste matbutikk (Joker): 8 minutter

  Kongsvinger sentrum: 37 minutter
  Gardermoen flyplass: 1 time og 36 minutter
  Oslo sentrum: 1 time og 55 minutter

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1957, modernisert i 1978

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Våningshuset ble oppført i 1957 og har støpt dekke mot grunn og grunnmur i betong med utvendig drenering fra byggeår. Yttervegger i trekonstruksjon som er utvendig panelt med stående kledning. Takstmann har ikke kunnet fastsette hvilken type trekonstruksjon ytterveggene er oppført med. Vinduer i 1. og 2. etasje er malte trevinduer med 2-lags glass med produksjonsår i 1990. Det er behov for maling/vedlikehold av vinduene. Vinduene i kjeller er koblede vinduer av eldre dato. Ytterdører av teak samt kjellerdør i standard treverk. Dørene er i god stand men må tettes med pakninger mellom dørblad og karm.  SAL takkonstruksjon med bruk av sperrer i opprinnelig stand fra byggeår. Kaldtloftet har begrenset lufting ifølge takst og det bør vurderes å forsterke sperrer ved neste takomlegging. Takstmann har ikke kunnet inspisere taksperrer på tilbygg fra 1976. Utvendig er taket tekket med stålplater på hoveddel og takshingel på tilbygg fra 1976. Det er beslag, renner og nedløp i stål på hovedbygning og det samme i plast på tilbygg. Begge pipene på bygningen er beslått med blekk. Ovennevnte er en beskrivelse av bygningens hovedkonstruksjoner, for detaljerte tekniske beskrivelser må vedlagte tilstandsrapport gjennomgås.

  Driftsbygning:
  Driftsbygningen ble påbegynt på 1980 tallet ifølge takst og er senere påbygget i flere omganger. Hele bygningen er oppført i bindingsverk på støpt plate utvendig kledd med stålplater. Hoveddelen av driftsbygningen på 468 kvm har saltakkonstruksjon, mens tilbygget i bakkant på 180 kvm er en forlengelse av eksisterende taksperrer. Takene på bygningen er tekket med stålplater. Ut mot tunet på bygningens langvegg er det montert 5 stk. Hörmann leddporter med el. motor samt en gangdør. De tre største portene har en høyde på mellom 4 og 4,2 meter og en bredde på henholdsvis 4,4 meter, 4 meter og 3,5 meter. De to minste portene har en høyde og bredde på omkring 3,5 meter. Tilbygget i bakkant av hovedbygningen har bladdører i hver ende, en mot øst og en mot vest.
  Driftsbygningen må sies å ha en meget høy bruksverdi tilpasset dagens maskiner, utstyr og produksjon.

  Arealer og fordeling per etasje

  Våningshus: 220 kvm P-rom og 338 kvm totalareal inklusive S-rom.
  1. etasje primærrom: Hall m/trapp, entré, kjøkken, to stuer, vaskerom, bad, separat wc og trapperom. Sekundeærrom: Bod
  2. etasje primærrom: Trapperom, stue, fire soverom og bad.
  Kjeller sekundærrom: Trapperom og seks boder.
  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Garasje:
  1. etasje: Garasjen har tre adkomster i front og lagerareal i bakre del av bygningen. Landbrukstakstmann definerer bygget med 5 stk. garasjeplasser.

  Driftsbygning:
  1. etasje: Redskapsrom, lager, verksted, vedrom, korntørke med varmliftstørke (Mica), kornsjakt og lagerbinger for korn og fyrrom.
  2. etasje: Gangarealer for inspeksjon av tørkeinstallasjoner.

  Oppvarming

  Våningshuset varmes opp med vedfyring og elektrisitet.
  Det er panelovner, gulvvarme i våtrom og vedovner i boligen.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 501 300 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tun:
  Gårdstunet på Hundebo har en god størrelse for maskindrift og grenser til egen dyrket mark. Det er solrikt og flatt terreng

  Jord:
  Jordvegen på eiendommen består av 173,7 dekar fulldyrket jord jamfør kart fra Nibio. Jordvegen består av seks skifter. To skifter ligger ved eiendommen Hundebo og deles av Hundbuvegen. To skifter ligger ved eiendommen Haug og to skifter ligger på Bjørkåsen på hver sin side av Vestre Solørveg. Arronderinga er brukbar for de største skiftene, men to skifter er litt små for dagens utstyr. Adkomsten til det største skiftet på Bjørkåsen er litt vanskelig da det må brukes vei inn til ei bebygd og fradelt tomt som ligger mot Vestre Solørveg. Avtale om bruk av denne veien er ikke i orden.
  Jordarten er sandig silt og jordvegen er bra tørkesterk. Det er ikke stein i jordvegen. Grøftetilstanden er ok. Jordvegen har vært bortleid siden 2017. Årlig leie er kr 100.000,- pr år. Jordprøver og gjødslingsplan finnes hos jordleier. Jordvegen brukes til korn- og potetdyrking og normalt avlingsnivå for korn er 450 - 500 kg pr dekar og for potet 3300 -3500 kg pr dekar
  Det går fiber i jordkant langs med Hundbuvegen. Dette er ikke til hinder for vanlig jordbruksdrift.

  Skog:
  Det er ingen skogbruksplan for skogen. Alle tall er fra Nibios kartverk samt fra eier. Skogen består av to teiger og noe kantskog ved jordvegen på Haug. En teig ligger i Rønåsberget ca. 4 km i luftlinje fra gardstunet på Hundebo. Den andre teigen ligger nord for Namnsjøen i Grue kommune. Produktivt skogareal er på 271 dekar der 53 % er høgbonitet og 47 % er middelsbonitet. Det er 1,2 dekar med lavbonitet i teigen i Grue. Det er hogd mye i teigen i Grue Det anslåes her at det står igjen ca. 800 m3 likt fordelt på gran og furu. . Det ble hogd 1216 m3 i Rønåsbergteigen i 2021. I Rønåsbergteigen anslåes det at det står igjen ca. 800 m3, mest gran. Det er også noe lauvtre igjen i begge teigene. I skogkanten på Haug er det mest lauvtre.

  Tilveksten anslås til 90 m3 og produksjonsevnen til 130 m3 for begge teigene . Hogstklassefordelingen i Rønåsberget anslåes nå til ca. 35 % i hogstklasse 2 og resten likt fordelt på hogstklasse 3,4 og 5. Hogd areal i 2021 er tilplantet ( ca. 40 dekar). I Grueteigen er det mye hogstklasse 1 og 2, ca. 35 % i hogstklasse 3, 20 % i hogstklasse 4 og 10 % i hogstklasse 5. Det er etterslep på skogkultur og planting.

  Det er ingen skogshusvær i skogen og ikke noe grustak. Skogen har grei vegdekning. Det er ingen MIS-områder i skogen.

  Elgjakt og småviltjakt disponeres av utmarkslag. Det mottas ca. kr 3,- pr dekar for dette. På skogfondskonto stod det pr dato kr. 0,- i Grue og kr 4 620,- i Åsnes.

  Annet areal:
  Til eiendommen hører en teig på Bjørkåsen på 16,5 dekar. Nittedal Torvindustri utnytter 9,3 dekar av denne teigen til torvutnyttelse. For tiden betales dette med kr 75,- pr dekar og år for hele arealet.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Det er privat vann og avløp på eiendommen.
  Vanntilførsel fra brønnvann. Det er registrert noe missfaring på brønnvannet og det er ikke foretatt analyse av vannkvalitet.
  Eldre septikanlegg for avløp. Åsens kommune bemerker at avløpsanlegget er gammelt og må utbedres på sikt. Det foreligger et generelt krav om at alle private avløpsløsninger må inneha godkjente private renseanlegg. Dersom kommunen på et senere tidspunkt fremlegger krav om privat avløpsanlegg på eiendommen vil dette medføre en kostand for kjøper.

  Hundbuvegen er avmerket i kommunens vegstatuskart som kommunal vei.
  Det foreligger ingen skriftlig avtale på adkomst til jordet på 33 daa. ved Bjørkåsen og per i dag må traktor og redskap passere en privat eiendom for tilkomst. Kjøper må overta dialogen med å etablere en fast skriftlig avtale på veiadkomst enten som en privatrettslig avtale eller ved hjelp av jordskifteretten.

  Reguleringsplan

  Eiendommen ligger i uregulert område og følger av Åsnes kommunes kommuneplan med følgende delområder:
  Delarealer:
  Delareal: 235 m
  Arealbruk: Ferdsel,Nåværende
  Områdenavn VFE1

  Delareal: 5 803 m
  KPHensynsonenavn: H320_31
  KPFare: Flomfare

  Delareal: 7 383 m
  KPAngittHensyn: Bevaring naturmiljø
  KPHensynsonenavn: H560_92

  Delareal 261 881 m
  Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, Nåværende
  Områdenavn: L104

  Delareal 86 m
  KPHensynsonenavn: h410_5
  KPStøy: Rød sone iht. T-1442

  Delareal 535 m
  KPHensynsonenavn: h420_41
  KPStøy: Gul sone iht. T-1442

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  Gnr. 196 Bnr 1 i Åsnes kommune:
  1952/160-1/14  Utskifting   
  25.01.1952  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1952/2536-1/14  Utskifting   
  21.10.1952  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1956/244-1/14  Jordskifte  
  09.02.1956  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1957/3216-2/14  Jordskifte  
  30.12.1957  OVERJORDSKIFTE
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1980/985-1/14  Elektriske kraftlinjer  
  17.03.1980 
   
  2019/136573-1/200  Jordskifte  
  01.02.2019 21:00  Jordskiftesak 0410-2010-006E Østbergvegen
  Andelsfordeling for vedlikeholdskostnader for Østbergvegen
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2019/1320071-1/200  Jordskifte  
  06.11.2019 21:00  Jordskiftesak 0410-2010-0006 Hof vestside
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Gnr. 195 Bnr. 5 Åsnes kommune:
  1925/900154-1/14  Utskifting   
  01.12.1925 
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1926/900114-1/14  Utskifting   
  20.01.1926 
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1950/183-1/14  Erklæring/avtale  
  26.01.1950  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1954/901869-1/14  Elektriske kraftlinjer  
  11.01.1954 
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1956/244-1/14  Jordskifte  
  09.02.1956  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1957/3216-2/14  Jordskifte  
  30.12.1957  OVERJORDSKIFTE
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1961/330-1/14  Skjønn  
  04.02.1961 Rettighetshaver: HEDMARK ENERGI AS
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1980/982-1/14  Elektriske kraftlinjer  
  17.03.1980 
   Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1988/1798-1/14  Skjønn  
  25.05.1988  VOLDGIFTSSKJØNN VEDR 66 KV-LEDNING ÅSNES-KIRKENÆR
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2019/53416-1/200  Jordskifte  
  14.01.2019 21:00  Andelsfordeling for vedlikeholdskostnader for Rønåsbergvegen
  Jordskiftesak 0410-2010-006D Rønåsbergvegen
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2019/136573-1/200  Jordskifte  
  01.02.2019 21:00  Jordskiftesak 0410-2010-006E Østbergvegen
  Andelsfordeling for vedlikeholdskostnader for Østbergvegen
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2019/1320071-1/200  Jordskifte  
  06.11.2019 21:00 
  Jordskiftesak 0410-2010-0006 Hof vestside
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Gnr. 3 Bnr. 2 Grue kommune:
  1820/900002-1/14  Erklæring/avtale  
  16.02.1820  Bestemmelse om beiterett

  Ferdigattest

  Det foreligger ingen ferdigattester eller midlertidige brukstillatelser på eiendommens bygninger i kommunens arkiver.

  Informasjon om odelsloven

  Det hefter ikke odel på eiendommen.

  Informasjon om konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt jordloven og konsesjonsloven. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på: 1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette. 2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå. Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap. Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon#hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon- Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er drivepliktog at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre. Spørsmål om odel, bo-og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  6 550 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Otto Sveen Takstdato : 15.03.2022 Markedsverdi : 6 550 000,- Formuesverdi : 294 070,-

  Tilstandsgrader Våningshus

  TG3 - Store eller alvorlige avvik:
  Innvendig > Etasjeskille
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Pipe og ildsted - Forblendet
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Det er avvik: Pipen er ikke i bruk og er opplyst forblendet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Våtrom > Generell
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  TG2 - Avvik som kan kreve tiltak
  Utvendig > Taktekking takshingel
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Konstruksjonene har skjevheter.

  Utvendig > Vinduer med isolerglass
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne

  Utvendig > Dører
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

  Innvendig > Overflater
  Det er avvik: Lokale områder med sprekker og større slitasje. Ellers normal bruksslitasje med stedvis merker og hull etter festemidler, ingen spesielle skader er registrert på befaringsdagen.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist at pipe har sprekker og riss.

  Innvendig > Innvendig trapp til loft
  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trinn er ikke festet. Lav frihøyde i del av trapp.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

  Innvendig > Innvendig trapp til kjeller
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Det er påvist andre avvik: Flere av dørene bør justeres og vedlikeholdes.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er avvik: Kjøkken av eldre dato.

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

  Tomteforhold > Byggegrunn
  Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

  Tomteforhold > Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig, indikerer svekket effekt på vannledning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Brønnvann er misfarget.

  Tomteforhold > Septiktank
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

  Forsikring

  Eika Polisenummer: 229817

  Kommunale avgifter

  Kr. 7 923 pr. år Kommunale avgifter er en på grunnlag av årsprognose fra Åsnes kommune pt. Kommunale avgifter vil variere etter forbruk.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Diverse

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner ogredskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter erutenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene.Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Maskiner og utstyr

  Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er",

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.