Søknader, ordninger og huskeliste for bonden

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål relatert til søknader og ulike ordninger. Skulle det være spørsmål som ikke er besvart på denne siden er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 991 12 900 eller e-post: post@landbruksmegling.no

Hva må jeg huske på som ny bonde eller småbruker i landbruket?

SVAR:

Hva må jeg huske på?

 

Hvem må ordne dette?

 

Hvor finner jeg mer informasjon?

 

 Oppfylle bo- og driveplikt  Alle som eier landbrukseiendom  Kommunen
 Tillatelse til nydyrking  Alle som ønsker å dyrke opp nye arealer til jordbruksformål  Kommunen
 Opprette foretak  Alle som driver næringsvirksomhet  Brønnøysundregisteret

Ytterligere info hos Altinn

 Foretakets driftssenter må registreres i Landbruksregisteret  Alle som skal levere slaktedyr, ull, melk, egg eller korn til omsetningsledd og/eller søke om tilskudd  Kommunen
 Melde oppstart til ditt meieri og Landbruksdirektoratet i god tid før produksjonen starter  Foretak som skal drive med melkeproduksjon  Meieriet
 Frister i melkekvoteordningen:

Salg (kjøp av kvote privat )
– 1. august

Andre endringer i kvoteforhold
– 1. oktober

 Eier av landbrukseiendom  Landbruksdirektoratet

)

 Søke om lokalforedlingskvote  Foretak som skal levere melk til lokal foredling  Landbruksdirektoratet
 Debio-registrering  Foretak som skal drive med økologisk produksjon  Debio

Ytterligere info hos Debio

Hogst, salg av tømmer, foryngelse og langsiktige investeringer i skogbruket  Skogeier som selger tømmer. Skogeier som planter, driver ungskogpleie, bygger skogsvei eller bestiller skogbruksplan  Kommunen
 Bygge landbruksvei  Søknadspliktig  Kommunen
Sjekke RMP-veilederen for ditt fylke  Alle som skal søke om regionale miljøtilskudd  Fylkesmannens nettside, Kommunen

 

Når søker jeg om de ulike tilskuddsordningene?

SVAR:

I 2018 er søknadsfristene 15. mars, med telledato 1. mars, og 15. oktober, med telledato 1. oktober.

Ved del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars) er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 av søknaden (søknadsfrist 15. oktober) kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Hvor finner jeg tilskuddssatsene?

SVAR:

Du finner tilskuddssatsene for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i jordbruksoppgjøret for den aktuelle perioden. Når du fyller ut del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars), vil ikke satsene være klare enda, da resultatet av jordbruksoppgjøret først er klart i mai/juni. Den foreløpige beregningen av tilskudd som vises i søknaden som leveres i mars, er basert på fjorårets tilskuddssatser.

Vi anbefaler å søke deg fram til informasjonen du trenger på landbruksdirektoratet.no

Mye av informasjonen ovenfor er hentet fra landbruksdirektoratets informasjonsside, samt øvrige relevante kilder innen landbruket.

Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling har lagt vekt på hovedlinjene som hjelper deg på veien til og lykkes som bonde.