Skogbruk

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål relatert til skogbruk. Skulle det være spørsmål som ikke er besvart på denne siden er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 991 12 900 eller e-post: post@landbruksmegling.no

Hvilket ansvar har jeg som skogeier?

SVAR:

Som skogeier er du ansvarlig for aktiviteten i skogen din. Dette gjelder også selv om du setter bort arbeidet til andre.

Hva må jeg gjøre for jeg begynner å selge tømmer/hogst?

SVAR:

For å kunne selge tømmer til en seriøs kjøper, må du være sertifisert. For de aller fleste skogeiere innebærer det en gruppesertifiseringsordning.

Les mer om sertifisering på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider, eller på NORSKOG sine hjemmesider

Hva er tømmerkonto?

SVAR:

Tømmerkonto er en måte å beskatte skogbruksinntekt på som gir skogeier mulighet til å inntektsføre tømmerinntekter i hovedsak etter samme mønster som føring på gevinst- og tapskonto. Les mer om dette ved å søke i Skatte-ABC fra Skatteetaten.

Du finner mye nyttig informasjon hos Skogkurs.

Hva er skogfond?

SVAR:

Når du selger virke fra skogeiendommen din (unntatt virke til bruk i egen jord- eller skogbruksvirksomhet), skal det settes av til skogfond. Dette skjer ved at kjøperen holder igjen skogfond i oppgjøret med deg og betaler skogfondet inn til Fylkesmannen som holder regnskap over dette. Skogfondet tilhører skogeiendommen der tømmeret kommer fra og skal brukes til langsiktige investeringer samt å sikre viktige miljøverdier. Ta kontakt med kommunen for å få utbetalt skogfondet. Du velger selv hvor mye skogfond du vil sette av i intervallet 4–40 prosent av bruttoverdien. Skogfondet utgiftsføres når det blir satt av, mens ved utbetaling blir kun 15 prosent av midlene beskattet.

Etter at du har avvirket, skal du sørge for at det kommer opp ny skog igjen og stelle denne slik at den kan produsere skogsvirke i framtida.

Les mer om skogskjøtsel på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.

Hva er formålet med tilskuddsordninger i Skogbruket?

SVAR:

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog. Under finner du mer informasjon om de ulike tilskuddsordningen i skogbruket.

Hvilke tilskuddsordninger kan det søkes om i Skogbruk?

SVAR:

Det kan søkes om tilskudd til bl.a. følgende prosjekt i skogbruk:

·         Nybygging og ombygging av skogsveier

·         Skogkulturarbeid og kvalitetsutvikling

·         Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

·         Tømmerkai

·         Skogsdrift med taubane, hest og andre driftsmetoder

·         Skoggjødsling som klimatiltak

·         Tettere skogplanting som klimatiltak

Hvilken forskrift omhandler tilskudd til nybygging og ombygging av skogsveier?

SVAR:

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 5 kan det gis tilskudd til

  • Nybygging av skogsveier
  • Ombygging av eksisterende skogsveier

Hvilke forutsetninger gjelder for å få tilskudd til nybygg og ombygging av skogsveier?

SVAR:

  • Veien må bidra til en god helhetsløsning som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
  • Veien må være godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål.
  • Veien må bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
  • Det er bare skogandelen i en landbruksvei som er tilskuddsberettiget.
  • Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før anleggsarbeidet igangsettes.
  • Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
  • Ansatte innen landbruks- og miljøvernmyndigheter må kunne benytte veien avgiftsfritt i tjenesten.

 

Retningslinjer og vilkår for tilskudd fastsettes av Fylkesmannen i samarbeid med kommunene og skognæringen. Disse retningslinjene skal være tilgjengelig på hjemmesidene til Fylkesmannen, eller du kan få dem tilsendt ved å ta direkte kontakt med de skogansvarlig i kommunen.

Det er kommunen som tar i mot og forbereder tilskuddssøknadene og Fylkesmannen som gjør vedtak og utbetaler tilskuddet. Ta kontakt med kommunen der du bor for mer informasjon om tilskuddsordningen, og eventuelt veiledning til å fylle ut søknadsskjemaet.

Nibio har også laget et program for beregning av lønnsomhet for skogsveier. Ved behandling og prioritering av tilskuddssøknader kan dette programmet være gunstig å bruke.

Søknadsskjema for tilskudd til veibygging i skog finner du på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.

Hvor finner jeg nyttig lenker/informasjon om skogbruk?

SVAR:

Nyttige linker Skog og trevirke · Nibio – forskning og informasjon om skog, jord, planter, utmark og landskap www.nibio.no · TreFokus/ ByggSkolen/Tresenteret/Treindustrien –fellesportal innen treinformasjon og forskning www.trefokus.no · Skogveven –undervisningsopplegg og oppslagsverk innen skogbruk www.skogveven.no · Bygg og bevar – portal om å bo i og restaurere gamle hus www.byggogbevar.no · Skogkurs – Kurs og informasjonsside for Skogbrukets Kursinstitutt www.skogkurs.no · SkogsNorge – portal for skogbruk og skogsindustri www.skogsnorge.no · Statskog – tilbuds- og informasjonssider www.statskog.no · Skogbrukets landsforening – bransjeforening i NHO mat og landbruk www.skogbruk.no · Norsk Trevare – bransjeforening for trebygg www.trevare.no · Nobio – Norsk Bioenergiforening www.nobio.no · Skogforsk – svensk skogforskning www.skogforsk.se · Norsk Juletre – juletre- og pyntegrøntorganisasjon www.norskjuletre.no · Allskog – Skogeierne Nordafjells www.allskog.no · Norges Skogeierforbund www.skog.no · Skogselskapet—www.skogselskapet.no · Kystskogbruket—www.kystskogbruket.no · Skogsvei www.skogsvei.no ·

Mye av informasjonen ovenfor er hentet fra landbruksdirektoratets informasjonsside, samt øvrige relevante kilder innen landbruket.

Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling har lagt vekt på hovedlinjene som hjelper deg på veien til og lykkes som bonde.