Generasjonsskifte på gården

Hjelp til generasjonsskifte gård - Landbruksmegling
 Vi bistår med generasjonsskifter og andre oppgjørsoverdragelser

Flere gårder enn tidligere omsettes nå i det åpne markedet eller til naboer og andre som ønsker større driftsenheter. Fortsatt overdras likevel de fleste gårdsbruk i Norge innen familien.

Ved generasjonsskifter er nok de fleste overdragelser godt forberedt og med stor grad av enighet i familien. Men familien og andre nære slektninger ønsker ofte å ha et ord med i laget – og av og til oppstår uenighet.

Ved overdragelse av gårdsbruk innen familien er det derfor – i likhet med åpne salg – viktig å ha en god skriftlig avtale. I tillegg til de vanlige kjøpsbestemmelsene, trenger man ved generasjonsskifter ofte bestemmelser om borett/kårbolig, andre kårrettigheter, skogen, åseteavslag mv. Er det en odelseiendom, så må man avklare odelsrekkefølgen og eventuelt sørge for frafall av odelsløsningsrett. Hvis det skal ytes gave, bør man ta stilling til om søsken samtidig skal tilgodeses noe.

Overdragelsessummen settes ofte lavt i overdragelser innen familien – både av skattemessige årsaker og av hensyn til at neste generasjon skal klare å ha et levebrød på gården. Det er derfor vanlig å innta en bestemmelse om gevinstdeling med søsken hvis kjøper innen et visst antall år videreselger gården til andre med vesentlig gevinst. Odelsloven har også en bestemmelse i § 57 som ivaretar dette til en viss grad.

Skatt ved generasjonsskifte

Skatt er også viktig å utrede før et generasjonsskifte gjennomføres. Skattereglene for landbruket har mange særregler. Det er derfor viktig å konferere med regnskapsføreren sin før overdragelse skjer – både mht. beskatning på selve gårdssalget og ved salg av løsøret.

Det er mulig å selge gården skattefritt innen den nære familiekrets hvis man har eid den et visst antall år. Man må i så fall selge med et avslag i prisen på minst 25%. Dette følger av en særregel i skatteloven som ble innført bl.a. for å fremme generasjonsskifter i landbruket. (Avslaget kalles ofte «åseteavslag» men er ikke det samme som åsete etter odelsloven). Gevinst knyttet til det huset man har bodd i minst et av de siste to år, vil normalt også være skattefritt etter den vanlige fritaksregelen for boliger.

Merverdiavgift ved generasjonsskifte

Merverdiavgift er en annen problemstilling som må vurderes. Hvis det er investert på gården i de senere år, kan det være justeringsforpliktelser som må hensyntas – og det må avklares om kjøper skal overta selgers posisjon eller ikke.

Konsesjonsspørsmålet må avklares også ved generasjonsskifter. Skal kjøper bo på gården og driveplikten oppfylles, så er det konsesjonsfritt innen den nære familiekretsen. Men skal man ikke bo eller drive der, så kommer konsesjonsspørsmålet opp også her.

Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling AS bistår med generasjonsskifter og andre oppgjørsoverdragelser og kan veilede deg gjennom prosessen.

Spørsmål om generasjonsskifte?

Snakk med oss i Tegneby & Grønnerød landbruksmegling først.