Eierskap, konsesjon og driveplikt

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål relatert til eierskap, konsesjon og driveplikt. Skulle det være spørsmål som ikke er besvart på denne siden er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 991 12 900 eller e-post: post@landbruksmegling.no

Eierskap

Hvorfor avklare eierskap før kjøp av landbrukseiendom?

SVAR:

Er dere to som kjøper gården, er det en del formaliteter i forhold til eierskap som bør avklares ved gårdskjøp. Særeie/sameie? For de som er gift er mange av formalitetene regulert gjennom blant annet ekteskaps-loven. Ved andre samlivsformer må en selv sørge for avtaler som sikrer begge. Dersom dere er to som ønsker å overta en landbrukseiendom i sameie, uten å være gift, vil dette normalt betinge konsesjonsmyndighetenes godkjenning (kommunen) etter gjeldende konsesjonslov. Dette for å sikre begges rettigheter, ved opphør av samlivet enten i levende live eller ved den enes død. Dette er ting man helst ikke vil tenke på, men som er veldig viktig at er formelt på plass tidlig. Det er flere varianter av særeie og sameie. Hva som er det beste valget for deg og dere er et valg dere selv må ta, ut fra hva som dekker deres behov og ønsker. Det kan i de fleste tilfeller være greit å ta kontakt med noen som driver med eiendomsoverdragelser. Regnskapskontor eller advokater har god greie på hvilke muligheter og varianter som finnes. Det kan alltid være lurt å rådføre seg med folk som har kompetanse på dette feltet. Det er vanskelig!

Konsesjon og driveplikt

Hva er konsesjon?

SVAR: Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Hvilke erverv er konsesjonsfrie?

SVAR: Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon. Fra 1. september 2017 ble arealgrensen hevet fra 25 dekar til 35 dekar. Erverv av tomt som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksformål, er også som regel konsesjonsfritt. Erverv av de fleste typer leiligheter er også konsesjonsfrie.

Noen praktisk viktige eksempler:

Landbrukseiendommer:
Eiendommen er bebygd og på totalt 90 dekar. Den har 20 dekar fulldyrka jord, og 10 dekar overflatedyrka jord. Ervervet er konsesjonsfritt fordi eiendommen totalt er på mindre enn 100 dekar, og også fordi den har mindre enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.

Eiendommen er bebygd og på totalt 90 dekar. Den har 20 dekar fulldyrka jord, og 20 dekar overflatedyrka jord. Ervervet er konsesjonspliktig, fordi eiendommen har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.

Eiendommen er bebygd og på totalt 110 dekar. Den har 10 dekar fulldyrka jord, og 10 dekar overflatedyrka jord. Ervervet er konsesjonspliktig fordi eiendommen er på totalt mer enn 100 dekar.

Eiendommen er ubebygd og på totalt 90 dekar. Den har 10 dekar fulldyrka jord, og 10 dekar overflatedyrka jord. Eiendommen er lagt ut som landbruks- natur og friluftsområde samt reindrift i kommuneplanens arealdel. Ervervet er konsesjonspliktig fordi eiendommen er ubebygd og er lagt ut til landbruksformål.

Eiendommen er ubebygd, og ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til landbruksformål. Ervervet er konsesjonspliktig fordi eiendommen er ubebygd, og ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til landbruksformål.

Andre eiendommer:
Eiendommen er bebygd med bolighus, og tomta er på 5 dekar. Ervervet er konsesjonsfritt fordi eiendommen er på totalt mindre enn 100 dekar. Konsesjonsfriheten er betinget av at du ikke endrer bruken av eiendommen i strid med kommune- eller reguleringsplan.

Eiendommen er på totalt 40 dekar, ubebygd og regulert til næringsbebyggelse. Ervervet er konsesjonsfritt, forutsatt at du ikke endrer bruken i strid med plan.

Eiendommen er en ubebygd tomt i et boligfelt som etter kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til bebyggelse eller anlegg, og tomteinndelingen er godkjent av bygningsmyndighetene. Ervervet er konsesjonsfritt, forutsatt at du ikke endrer bruken i strid med plan.

Eiendommen er en ubebygd tomt til oppføring av hytte, og tomten er godkjent fradelt etter jordloven og etter plan- og bygningsloven. Ervervet er konsesjonsfritt.

Konsesjonsfrihet på grunn av slektskap eller odel
Erverv fra nær familie er som regel konsesjonsfritt.

Se her for hvem du kan overdra konsesjonsfritt til.
Se her for hvem du kan erverve konsesjonsfritt fra.
De samme reglene gjelder for samboere i ekteskapslignende forhold som for ektefeller.

Eksempel: Eiendommen er bebygd og på totalt 1100 dekar. Den har 50 dekar fulldyrka jord, og 10 dekar overflatedyrka jord. Eier har solgt til sin datter. Ervervet er konsesjonsfritt fordi overdragelsen er mellom nær familie.

Når ervervet gjelder en landbrukseiendom, kan konsesjonsfriheten være betinget av boplikt. Se mer om dette under fanen «boplikt» i menyen til venstre.

Ervervet er også konsesjonsfritt når erververen er odelsberettiget til eiendommen. Konsesjonsfriheten er betinget av boplikt. Se mer om dette under fanen «boplikt» i menyen til venstre.

Ved omdanning av statlig virksomhet til statsforetak kan konsesjonsfrihet følge av § 55 i statsforetaksloven. Se brev fra LMD om dette under «publikasjoner» nedenfor.

Informasjonen er hentet fra landbruksdirektoratet.no (Henvisning)

Les mer på www.landbruksdirektoratet.no og www.lovdata.no (Henvisning)

Hva innebærer priskontroll på landbrukseiendommer?

SVAR: Regelene om priskontroll for konsesjonsbehandling ble endret fra 1. juli 2017. Priskontroll unnlates ved erverv av rene skogeiendommer. Priskontrollen på landbrukseiendommer for øvrig skal oppretholdes, og gjelder ved erverv av bebygd eiendom med et areal over 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Dette innebærer at en bebygd eiendom med skog eller andre arealer er unntatt fra priskontroll, dersom eiendommens areal ikke overstiger 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.

Det er priskontroll ved erverv av ubebygd eiendom som skal brukes til landbruksformål. Er den ubebygde eiendommen en ren skogeiendom, skal det ikke foretas priskontroll. Med ren skogeiendom forstås eiendommer uten jordbruksareal. Med jordbruksarealer forstås fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Se tabellen nedenfor om virkeområdet for priskontrollen:

  Priskontroll Ikke priskontroll
Bebygd eiendom Over 35 daa fulldyrka jord og overflatedyrka jord Skog, innmarksbeite og uproduktive arealer
Ubebygd eiendom Fulldyrka, overflatedyrka jord eller innmarksbeite Skog og uproduktive arealer

 

Priskontrollen innebærer at konsesjonsmyndigheten skal vurdere om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Ved utøvelse av priskontrollen kan konsesjonsmyndigheten fastsette en lavere pris enn avtalt.

Ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, vil priskontrollen unnlates så fremt kjøpesummen er under kr. 3 500 000,- Dette følger av forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv § 6a. Beløpsgrensen gjelder eiendommer med boligbebyggelse som har en brukbar standard slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I denne forbindelse er det et vurderingsmoment om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp.

Gjeldene rundskriv er M-3/2017 om konsesjon, priskontroll og boplikt.

Hvilke prosjekter kan jeg få tilskudd for?

SVAR: Du kan søke tilskudd for flere ulike prosjekter:

– miljøtiltak innen kulturlandskap og forurensning (SMIL)

– drenering av jordbruksjord

– tiltak i beiteområder

– investeringstilskudd/etablerertilskudd (Bygdeutviklingsmidler). Se eksempelvis innovasjonnorge.no

– En rekke tiltak innen skogbruk

I tillegg har Innovasjon Norge virkemidler for å støtte videreutvikling av eksisterende landbruksvirksomheter eller arbeid med nye idéer.

Mye av informasjonen ovenfor er hentet fra landbruksdirektoratets informasjonsside, samt øvrige relevante kilder innen landbruket.

Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling har lagt vekt på hovedlinjene som hjelper deg på veien til og lykkes som bonde.