Strømnesåsen i Råde

- 17800 kvm. med 16 boligtomter. Utbygging av infrastruktur nordre felt er påbegynt

Prisantydning: 5 250 000 kr
Omkostninger: 132 592 kr
Totalpris: 5 382 592 kr
Boligtype: Boligtomt
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 17 578 m² (eiet)
Eieform: Selveier
Verditakst: 5 250 000 kr
Omkostninger oppsett: 5 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
131 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 250 000,-))
--------------------------------------------------------
132 592,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 382 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: Ta kontakt for å avtale visning
  Adresse: Strømnesåsen, 1640 Råde

  Strømnesåsen reguleringsplan og fremtidig boområde

  Reguleringsplan for Strømnesåsen omfatter totalt areal på ca. 537,5 daa. hvor Gnr. 101 Bnr. 8 utgjør 17,8 daa. av dette området. Utenfor Gnr. 101 Bnr. 8 ligger en randsone på ca. 18,4 dekar som også er en del av reg. planen.

  Planområdet ligger øst for Tombveien og sør for Karlshus i Råde. Det regulerte boligområdet består av flere eiendomsteiger og grunneiere.

  Tomteparsellen på 17,8 dekar har fin beliggenhet helt syd i reguleringsplanområdet på Strømnesåsen og vil få gode lys og solforhold. Området ligger syd for Råde sentrum i et skogområde mellom Tombveien og Fredrikstadveien. Tomtene vil få adkomst fra Tombveien. Utbyggingen av området skal starte i den nordlige delen, utbyggen av de 16 boligtomtene på den aktuelle tomteparsellen vil derfor ligge frem i tid . Det er noe usikkerhet om når disse feltene kan påbegynnes, men man må følge til enhver tid gjeldene kommunedelplans boligbyggeprogram. I følge Kommuneplanens anbefaling av utbyggingstakt, ligger den på i gjennomsnitt 35 nye boenheter pr. år og var i hovedsak rettet mot eneboliger og den betydning dette ville ha for befolkningsveksten med anslagsvis 2,4 personer pr. boenhet. Når andre boligtyper enn enebolig fremover vil utgjøre en større andel av den nye boligmassen vil kommunen være villig til å øke antall nye boenheter pr. år på grunn av lavere botetthet (personer pr. boenhet). Boligbyggingen er ikke bare politisk styrt, men også konjunkturene/ etterspørselen vil være bestemmende for omfang og type boligbygging framover. Det er i utgangspunktet lagt opp til at det skal bygges ca. 35 enheter pr. år og planområdet er planlagt for mellom 470 og 585 boliger.

  Tomten med gnr. 101 bnr. 8 dekar er kun en del av det totale reguleringsområdet. Feltene som ligger innenfor, eller deler av tomtene som ligger innenfor, er markert med B12, B13, B14 og B15 og er regulert som frittliggende småhusbebyggelse.

  Utbygging av infrastruktur for Strømnesåsen

  Reguleringsplan for Strømnesåsen er av grunneierne delt opp i to felt, fordelt på Nordre felt(NF) og Søndre felt(SF). Den aktuelle eiendommen er tilknyttet SF.

  Grunneierne representert gjennom Strømnesåsen AS og Råde Tomteutviklingsselskap AS har inngått utbyggingsavtale med Råde kommune for etablering av infrastruktur.
  1. del av utbyggingsplanen omhandler NF, men avtalen kan i fremtiden også omhandle SF iflg. utbyggingsavtalen.
  Avtale for NF med utførende part er inngått 21.09.2020 og estimert ferdigstillelse 30.04.2022.
  Arbeidene omfatter alt fra etablering av adkomst fra Fv. til etablering av internveier og vann/avløp/elektrisitet, og har en budsjettramme på ca. MNOK 51.
  Totalt utgjør utbyggingsområde(inkludert grøntarealer) NF ca. 350 mål som gir en kvadratmeterpris på ca. kr. 145,- for etablering av infrastruktur.

  Budsjettpris for SF er ikke vurdert pt. men det er naturlig å anta prisnivå pr. kvm. på samme størrelse som ved NF.
  Se vedlagt kart under bilder for oversikt over inndelingen av reguleringsplan.

  Nærområdet

  Strømnesåsen en et svært stort prosjekt i Råde-målestokk. Det er i praksis snakk om en ny tettstedsdel og innenfor et så stort boligområde vil det være viktig å legge til rette for et variert botilbud for å få en god sosial sammensetning i befolkningen, hvilket det også er lagt rette for i reguleringsplanen.

  Det regulerte område ligger i Strømnesåsen 1,5 til 2 kilometer syd for Råde sentrum, Karlshus, et levende bygdesentrum med ulik næringsvirksomhet matbutikker, kafeer, barnehager samt barne- og ungdomsskole. Tomb videregående skole ligger 6 km fra eiendommen. For pendlere ligger også Østfolds største og mest benyttede pendlerstasjon for tog etablert på Karlshus med en reisetid på 1 time til Oslo S.

  Adkomst

  Fra RV 110 Fredrikstadveien ta inn Strømnesgata. Følg denne gårdsveien til skilt med Tegneby & Grønnerød logo for parkering. Det er viktig at interessenter parkerer på angitt område. Følg videre pilskiltene til fots opp i den aktuelle skogteigen. Kontakt megler for anvisninger.

  Type, eierform og byggeår

  Boligtomt Selveier

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 17 578 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Vei, vann og avløp

  Tomteparsellen blir solgt som råtomt uten øvrig infrastruktur.
  Opparbeidelse av all nødvendig infrastruktur tilhørende tomtene påhviler kjøper.

  Reguleringsplan

  Området følger av Planid 0135_140 Strømnesåsen.
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Type: Områderegulering
  Ikraftredelse: 06.05.2010

  Strømnesåsen er et svært stort prosjekt i Råde-målestokk. Det er i praksis snakk om en ny tettstedsdel. Innenfor et så stort boligområde vil det være viktig å legge til rette for et variert botilbud for å få en god sosial sammensetning i befolkningen. Dette har derfor ligget som en viktig forutsetning gjennom hele planprosessen. Etter hvert som analyser i forbindelse med konsekvensutredningen (KU) skred fram, viste det seg at også de terrengmessige forholdene ligger til rette for en variert utbygging. Analysene viser at tradisjonell, frittliggende eneboligbebyggelse med én underetasje ikke er egnet i terreng som er brattere enn 1:7. I brattere områder bør det være en mer konsentrert, samlet utbygging. I terreng brattere enn 1:3,5 må bebyggelsen ha minimum to underetasjer for å ta opp høydeforskjeller i terrenget. Denne bebyggelsen defineres som lavblokk/terrassert bebyggelse. Analyser viser at den nederste delen av den vestvendte lia er så bratt at det er nødvendig med terrassert bebyggelse for å ta opp høydeforskjellen. Den midterste delen av lia er mindre bratt, slik at det er naturlig å legge inn konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus og/eller sammenkjedet bebyggelse. De høyestliggende partiene er så slake at de er egnet for frittliggende småhusbebyggelse.

  Plandokumentene er vedlagt i salgsoppgaven.

  Banenor – ny togtrasé for Intercity

  Som avtalt sender Bane NOR over informasjon om nytt dobbeltspor og hvordan utbyggingen påvirker den aktuelle eiendommen med gnr/bnr 101/8 i Råde kommune.

  Kommunestyret i Råde vedtok 17.09 å legge ut korridor vest på høring og offentlig ettersyn frem til 13.11.20. På det vedlagte kartutsnittet vises båndleggingssonen for nytt dobbeltspor og anleggsområde/vei. Per i dag kan vi ikke si helt nøyaktig hvordan eiendommen påvirkes av utbyggingen, men deler av 101/8 kan bli berørt i forbindelse med byggefasen og etablering av anleggsvei. I neste planfase skal plassering av nytt dobbeltspor optimaliseres videre og det kan da flyttes noe både i horisontal og vertikalgemometrien, noe som kan bety at nytt dobbeltspor(blå linje) vil bli liggende nærmere 101/8 enn dagens plassering. Det er allikevel mindre sannsynlig at selve eiendommen blir fysisk berørt utover ny anleggsvei.

  Bane NOR forventer vedtak av kommunedelplanen før sommeren 2021. Deretter følger detaljreguleringsfasen før evt. grunnerverv og byggestart. Oppstart av neste planfase og byggestart avhenger av Stortingsvedtak og prioritering i Nasjonal transportplan som skal vurderes på ny våren 2021.
  Se vedlagt kart under bilder for oversikt over vestre trasé for Intercity. Se forøvrig https://www.banenor.no/haug-seut for øvrig informasjon.

  Prisantydning

  5 250 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Grete Lier Jamissen
  Takstdato : 26.02.2019
  Markedsverdi : 5 250 000,-

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt «Gi bud»-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt ‘som den er’

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
  «Endå eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers.»
  Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

  Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

  Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

  Omkostninger

  5 250 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Pantattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  131 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 250 000,-))
  ——————————————————–
  132 592,- (Omkostninger totalt)
  ——————————————————–
  5 382 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Matrikkelinformasjon

  Kommunenr: 3017
  Gårdsnr: 101
  Bruksnr: 8