Nysterød Søndre Gård - SOLGT!

Prisantydning: 7 000 000 kr
Omkostninger: kr. 182 000,-
Totalpris: 7 176 342 kr
Kommunale avgifter:
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 207 m²
Bruttoareal: 229 m²
Byggeår: 1850
Tomt: Eiet tomt
Eieform: Selveier
Omkostninger oppsett: 7 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
175 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 000 000,-))
--------------------------------------------------------
176 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 176 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Hanne Marie Tegneby
95 76 17 29
hanne@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 06.09.2020 13:00
  Pga smittevernshensyn kontakt megler for tidspunkt.
  Adresse: Nysterudveien 50, 1870 Ørje

  Beliggenhet

  Matrikkel

  Gnr. 96 bnr. 1 i Marker kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Landbrukseiendommen, Nysterud Søndre ligger solrikt og vakkert til i kulturlandskapet omkranset av dyrka mark og skog i Marker kommune. Landskapet i kommunen domineres av de langstrakte innsjøene Rødenessjøen og Øymarksjøen. Ørjeelva mellom sjøene ble kanalisert i 1860. Marker skole har i underkant av 380 elever og er en 1-10 skole med tilbud om SFO for elever i 1-4 klasse. Det er full barnehagedekning og en helt ny barnehage i Ørje sentrum (ved idrettsparken) vil stå klar i høst. Marker har et godt kultur og fritidstilbud med bla. bibliotek, Marker folkebad, kino og kulturskolen. I Ørje sentrum finner du mange hyggelige butikker, serveringssteder, frisører, treningssenter, bank, apotek mm.

  Landbrukseiendommen ligger 3 km rett øst for Ørje sentrum med adkomst fra gamle E 18, Svenskeveien via privat gårdsvei Nysterudveien. Litt i overkant av 2 km til
  påkjøring på E 18. Ca 10 km til grenseovergangen til Sverige.

  Nystedrud Søndre gård
  Landbrukseiendommen ligger solrikt og åpent i kulturlandskapet. Våningshuset og driftsbygningen omkranser tunet. Landbrukseiendommens øvrige bygninger ligger hensiktsmessig til i forhold til bruk.  Anneks/hytte ligger over plenen for våningshuset, her er det plass til familie og gjester.
  Jakthytta ligger skjermet og fint på en høyde nord for våningshuset med grei adkomst via grusvei. Grillkoien ligger nede ved dammen. I bekken som går ut i dammen har selger startet et prosjekt med edelkreps. Eiendommens skog inngår i Gjølsø elgjaktlag og grunneierlaget. I Marker kommune er arealet per elgrett ca 2 000 daa. Elgjaktlaget har en samlet kvote på 7 dyr. I tillegg har eiendommen 3 til 4 rådyr retter.

  Den dyrka marka/jordene er inndelt i to skifter/teiger hvorav ett ligger nord og øst for tunet og den andre vest for tunet. Jorda består av leire og jordsmonnet mot sydvest er noe bedre enn jordsmonnet nordøst. Areal er grøftet, litt tilbake i tid ble åpne grøfter/bekker lagt i rør. Middels erosjonsrisiko på det meste av arealet, ca 40 daa har stor erosjonsrisiko. Lettdrevet dyrka mark med god arrondering og avlingsnivå for vårkorn er vurdert il 450 kg/daa. Innmarksbeite er inngjerdet og benyttes til beite for hester. Dyrka mark er i dag bortleid til kornproduksjon, årlig leie er kr. 50.000,- Jordleieavtale med Jens Oskar Olsen Torp. Jordleieavtalen kan sies opp med et års varsel likevel slik at Torp har krav på å dyrke jorda vekstsesongen 2021, avtalen må sies opp før den 1 april 2021 for vekstsesongen 2022. Konferer megler for opprinnelig avtale.

  Skogen består av en samlet teig. Takstmann har besiktiget deler av skogarealet, et plantefelt øst for tun samt areal enda lenger øst som ble avvirket i 2019. Hogstklassefordeling er gjort etter opplysninger fra selger samt skjønn fra takstmann da det ikke foreligger skogtakst av nyere dato. Stående volum er basert på at tilvekst er 80% av produksjonsevne basert på det er tilvekst i perioden 2000 til 2020 10 000 kbm. Det har siden år 2000 blitt avirket 10 900 inmålt virke/13 000 kbm stående volum og det er således lite tømmer i hogstklasse fire og fem bortsett fra areal lengst nordøst på eiendommen. I samme periode er det plantet 22.000 planter og utbetalt kr. 384 802 fra skogfondkonto til skogkulturarbeide. Enkelte foryngelsesfelt har behov for rydding av lauv samt suppleringsplanting. Det er ikke opparbeidet skogbilveier men noen enkle traktorveier på teigen. I gårdskart har skogen 3 MIS figurer. Ved beregning av avkastning er en gjennomsnitt av virkespris de siste 10 år lagt til grunn, det er trukket utgifter til hogst/kjøring, fremtidig kostnader til skogkultur, måle/fou og andre avgifter, veivedlikehold og adminitrasjon. Avkastningverdien er justert for lite hogstmoden skog og skjev hogstklassefordeling. Da takstmann ikke har hatt tilgang til skogbruksplan må alle tall betraktes som et skjønn basert på normaltall for boniteter og befaring av utvalgte arealer sammen med eier. I plantefelt fra 2019 kan de se ut som suppleringplanting er nødvendig.

  Gården har mange kvaliteter, en forholdsvis stor skog samlet i en teig med jaktrettigheter og egen jakthytte. Stort våningshus med to innganger og muligheter for å innrede to boenheter. Annen etasje i eldre del av våningshus er bare delvis innredet og må oppgraderes ift dagens standard, areal er ikke i bruk pr. i dag. Driftsbygning/vognskjul er av nyere dato med mange bruksmuligheter.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom. Selveier, antatt oppført i 1930, i matrikkel står det 1850

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus er oppført i 1850 og rehabilitert i 1995/96.
  Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
  Fundamentert på fjell og natursteinsmur på eldre del. Tilbygg fundamentert på fjell og støpt ringmur. To små kjellere under kjøkken og tilbygg. Arealet var ikke
  tilgjengelig for inspeksjon.
  Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
  Opprinnelig del er oppført i laft. Tilbygg i isolert bindingsverk. Etterisolert utvendig og kledd med tømmermannspanel i 95/96.
  Dører og vinduer
  Vinduer med trerammer og to lags isolerglass fra 95/96. Inngangsdører av normal god kvalitet fra 95/96.
  Takkonstruksjon med yttertak
  Saltak tekket med stein. Tilbygg har takåser hvilende på limtre. Takrenner og nedløp.
  Piper og ildsteder
  Ei pipe, beslått over tak. Peis med innsats på kjøkken. Peisovn i stue. Takstmann er ikke gjort kjent med pålegg om utbedring eller fyringsforbud.
  Oppvarming
  Ved og strøm. Varmekabler i gulv på bad og vaskerom.

  Anneks/hytte:
  Støpt plate fundamentert på leire.
  Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
  Maskinlaft, utvendig malt.
  Dører og vinduer
  Vinduer med trerammer og enkelt glass.
  Takkonstruksjon med yttertak
  Isolert saltak, tekket med takstein.Takrenner
  Oppvarming med strøm.

  Grillkoie:
  Støpt platting, maskinlaft med ferdige elementer (Ferdig byggesett). Valmet tak med shingel. Stålpipe med åpen peis/grill innvendig.

  Driftsbygninger.

  Driftsbygning/låve:
  Vognskjul/verksted/stall/hønsehus er oppført i 1986 på fjell og sprengstein. Støpt uisolert plate Stolpebygg med trekonstrusjon. Saltak med kondenssperre og profilerte stålplater.
  Takrenner og nedløp. Bygget er utvendig kledd med tømmermannspanel.
  Den nordre delen utgjør et isolert verksted på 60 kvm. med god innvendig takhøyde. Messanin i bakkant med trapp. Leddheiseport mot tunet. Høyde på 4,0 m.
  Søndre delen av avdelt og isolert til husdyrrom. Arealet utgjør 36 kvm. Separat inngang.
  Det øvrige areal utgjør et åpent vognskjul med skyveporter mot tunet. 4 skyveporter med bredde på 4,8 m og høyde på 4,1 mm
  Hele bygget har utspring over innkjøring.
  Godt vedlikeholdt bygg med fleksibelt bruksområde

  Jakthytte
  Slakteri/garasje er oppført i 2008 noe nord for tunet. Godt opparbeidet adkomsvei.
  Bygget er oppført på fjell og sprengstein. Støpt uisolert plate. Stolpebygg, utvendig kledd med stående panel. Innkjøring via skyvedør mot nord. Separat
  inngangsdør på vegg mot øst. Saltak tekket med stein, takrenner og nedløp.
  Innvendig har bygget en stolperekker etter midten. I vestre halvdel er det oppmontert limtredarger med to elktrotaljer i løpekatt, samt opphengskroker for slakt.
  Bygningen har innlagt strøm samt sommervann
  Bygget er oppført som et felles eie i elgjaktlaget med en løpetid på 20 år fra 2018. Etter 20 år tilfaller bygget eiendom med utleie mulighet for videre bruk av
  elgjaltlaget.

  Pumpehus,
  Oppført med støpt ringmur og overbygg i treverk og pulttak av plater som trenger rehabilitering. Borebrønnen ligger inntil bygget.

  Utestall,
  liten utestall oppført rett syd for driftsbygning i enkel trekonstruksjon med tro og en halv vegg uten gulv. Ment som skydd for hestene i dårlig vær.

  Arealer og fordeling per etasje

  Totalt BTA 229

  P-ROM:
  1.Etasje: Entre med trapp, bad, vaskerom, kjøkken. peisestue, spisestue, bi-entre, WC to soverom
  2.Etasje: Trappegang, trapperom, stue, WC 6 soverom.

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Standard

  Våningshuset er antatt oppført første gang i 1830. I gammel del er yttervegger av laft. I ny del/tilbygg oppført i 1994 er det bindingsverk med kledning og vinduer i doble glass.

  Gulv med heltre gulvbord, laminat, belegg eller fliser.
  Vegger er det malt panel, smartpanel, malt tapet, panelplater, malt puss, malte plater, lasert panel, malte dører og malte vinduer.
  Innvendige himlinger: Malt panel, folierte plater og lasert panel.

  Fra hovedinngang kommer du inn i en fin romslig stor hall med flislagt gulv og malt panel og trappeoppgang til 2 etasje. Boligen er arealeffektiv i den forstand at man fra hall har direkte adgang til separat WC, bad, vaskerom og kjøkken. Det er 6 soverom i boligen hvorav soverom på innsiden av TV-stue i dag blir brukt til kontor. Lyst og stort kjøkken med peis/grue. Heltre fin kjøkkeninnredning fra snekkerverksted med hvite profilerte fronter, tre vitrinedører, nedfelt kum med ettgreps blandebatteri i benkeplate av tre samt flislagt benkeplate og fliser over benk.Ventilator over platetopp, integrert stekeovn, oppvaskmaskin under benk og plass til kjøleskap og fryser. Fin spiseplass ved vindu med utsikt til tunet. Trivelig panelt bad med hjørnebadekar, hvit innredning med servant nedsenket i benkeskap og høy skap på siden. Dusjkabinett og stort vindu. På vaskerom er det lagt ny vinyl på gulv i 2017 den er imidlertid kappet under terskel og bør fuktsikres mot tilstøtende rom. Opplegg for vaskemaskin ogmekanisk avtrekk og utslagsvask med ettgreps blandebatteri. Separat WC med servant og speilskap. Alle soverom i 2. etasje har direkte utgang til felles balkong. I stua nede er det direkte utgang til stor terrasse med sol hele dagen.

  I våningshusets andre del er det egen hovedinngang med god trapp til boligens 2. etasje. Noe heng i himling og utbedring av konstruksjon bør påregnes. Da denne delen av boligen ikke har vært brukt på lang tid er det spor av innsekter i takbjelker,  takstmann fant imidlertid ikke unormale fuktverdier. Da våningshus er oppført første gang på 1800 tallet må det foretas en grundig gjennomgang  av tilstandsrapport utført av byggmester og takstmann Henrik Hals datert 24.08.20 for ytterligere bygningsmessige opplysninger og før bud på eiendommen inngis. Gammel del kan rehabiliteres og utvide eksisterende areal eller innredes som en egen boenhet.

  Oppvarming

  Avvik fra feievesen på åpent hull i skorsteinen.

  Parkering

  Plass til mange biler og øvrig landbruksredskap i driftsbygning/vognskjul og på tun.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Eiendommens totale areal er oppført til å være 1 309,6 daa.

  Eiendommens arealangivelsene er hentet fra matrikkel, nibio gårdskart og takst (evt tilstandsrapport).

  Arealgrunnlag på eiendommen
  Fulldyrket jord 163,3 daa
  Overflatedyrket jord 0,0 daa
  Innmarksbeite 8,7 daa
  Tilsammen 172,0 daa

  Skog av særs høg bonitet 0,0 daa
  Skog av høg bonitet 622,7 daa
  Skog av middel bonitet 378,6 daa
  Skog av lav bonitet 56,8 daa
  Uproduktiv skog 35,5 daa
  Tilsammen 1 093,6 daa

  Myr 9,7 daa
  Åpen jorddekt fastmark 7,0 daa
  Åpen grunnlendt fastmark 19,0 daa 35,7 daa
  Bebygd, samf, vann, bre 8,3 daa
  Ikke klassifisert 0,0 daa 8,3 daa

  Samlet areal:  1 309,6 daa
  Opplysningskilder, merknader NIBIO'S Gårdskart av den 23.07.2020.

  Jord og beite
  2 skifter med fulldyrka areal 163,3 daa
  Innmarksbeite 8,7 daa
  Sum jordbruksareal 172 daa 46 159
  Jordbruksareal (daa) 172 daa

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Vanntilførsel er privat borevann, kan ha tidvise innslag av humus. Kloakk med privat septik med spredgrøfter. Pålegg om å redusere utslipp av sanitært avløpsvann med frist satt til 01.10.2021.

  Privat vei. Fra naboeiendom og inn til tunet er selger ansvarlig for drift og vedlikehold. Fra naboeiendom og ut er det felles drift og vedlikehold med nabo. Det er ingen avtaler om årlige vedlikeholdsbeløp, kostnader og arbeid blir delt ved behov.

  Reguleringsplan

  Landbrukseiendommen ligger i et LNF område. Konferer megler for kommuneplanens arealdel, Marker kommune 20052017. Ny kommuneplan under utredning.

  Marker kommune har på sikt behov for mer industriareal, og noe skogsareal ca. 100, maksimalt 200 daa på Nysterudveien 50/den aktuelle eiendommen er godt egnet.
  Basert på dialog mellom kommunen og dagens eier, har kommunen inntatt arealene i arbeidet med den nye kommuneplanen som er under utarbeiding.
  Areal er derfor konsekvensutredet og vil bli tatt med inn på det nye arealpalkartet, dersom det ikke er innvendinger mot dette fra regionale planmyndigheter.
  Arealet ligger ikke inne på eksisterende kommuneplankart jfr. likevel meglers korrespondanse og kart implementert senere i salgsoppgaven. Det vil ifm salget settes inn en gevinstdelingsklausul hvis omregulering av eiendommen skjer innen 15 år.
  Konferer megler for nærmere informasjon vedrørende status.

  Odel

  Det foreligger odel på eiendommen.

  Tinglyste rettigheter og servitutter

  Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

  Ferdigattest

  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver, det er heller ikke så vanlig for eiendommer oppført før 1965.
  I kommunens arkiver foreligger tillatelse til driftsbygning på 275 kvm fra 1986.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel på eiendommen.

  Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:
  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.
  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap. Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon[hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon-

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  kr. 7 000 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Verditakst for landbrukseiendom utført av takstingeniør Hans Andreas Trætteberg datert
  TIlstandsrapport for bolig utført av Byggmester og takstmann MNTF Henrik Hals datert 26.08.2020
  Salgsoppgaven er ikke komplett uten at begge takster er lest og gjennomgått, en forutsetning før bud på eiendommen inngis.

  Forsikring


  Landbrukseiendommen er forsikret i Landkreditt.

  Kommunale avgifter

  Kommunale avgifter og gebyrer er kr. 1.200,- pr. år og inkluderer feiing/tilsyn og kontrollgebyr. I tillegg kommer eiendomsskat 2020 på kr 4.384,-

  Tinglyste servitutter og heftelser i grunnbok:

  1839/900013-1/1  Bestemmelse om veg  
  01.09.1839  rettighetshaver:Knr:0119 Gnr:96 Bnr:2  
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1839/900014-1/1  Bestemmelse om veg  
  01.09.1839  Overført fra: 0119-96/2
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1949/902406-1/1  Elektriske kraftlinjer  
   31.05.1949 
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1985/9149-2/1  Erklæring/avtale  
   21.11.1985  Bestemmelse om felles vannverk/ledning
  Overført fra: 0119-96/2
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1985/9149-3/1  Bestemmelse om vannrett  
  21.11.1985  rettighetshaver:Knr:3013 Gnr:95 Bnr:1  
  Overført fra: 0119-96/2
  Gjelder denne registerenheten med flere
   1996/979-1/1  Elektriske kraftlinjer  
  16.02.1996  Rettighetshaver: ØSTFOLD ENERGIVERK
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 0119-96/2
  Gjelder denne registerenheten med flere
   

  1996/1977-1/1  Elektriske kraftlinjer  
  10.04.1996  Rettighetshaver: ØSTFOLD ENERGIVERK AS
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  1997/1440-3/1  Bestemmelse om vannrett  
  14.03.1997  Rettighetshaver : NYSTERUD KAI OVE
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 0119-96/2
  Gjelder denne registerenheten med flere
   

  1997/1440-4/1  Bestemmelse om veg  
  14.03.1997  rettighetshaver:Knr:3013 Gnr:96 Bnr:5  
  Overført fra: 0119-96/2
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2013/288335-2/200  Jordskifte  
  11.04.2013  Sak 0100-2012-0005 Gjølsjø
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2015/487987-1/200  Erklæring/avtale  
  03.06.2015  Rettighetshaver:Nysterud Kai Ove  
  Fnr: 15016547716
  Rett til og disponere tilleggstomt så lenge rettighetshaver også er hjemmelshaver til gnr. 96 bnr. 5
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  Jordomsetning

   2016/5395-1/200  Erklæring/avtale  
  05.01.2016  Rettighetshaver:ELVIA AS   Org.nr: 980489698
  Overenskomst om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av lavspennings kabelanlegg og høyspennings kabelanlegg
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2016/5395-2/200  Best. om adkomstrett  
  05.01.2016  Rettighetshaver:ELVIA AS   Org.nr: 980489698
  Gjelder denne registerenheten med flere

   
  2016/5395-3/200  Bestemmelse om bebyggelse  
  05.01.2016 Rettighetshaver:ELVIA AS   Org.nr: 980489698
  Byggeforbud og beplantning
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2018/1570094-1/200  Jordskifte  
  20.11.2018 21:00  Jordskiftesak 0100-2013-0033 E18 Riksgrensen - Ørje
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2018/1570094-4/200  Bestemmelse om veg  
  20.11.2018 21:00 
   Felles vei og velteplass

  Jordskiftesak 0100-2013-0033 E18 Riksgrensen - Ørje
  Gjelder denne registerenheten med flere
   

  2020/2165756-1/200  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler  

  28.02.2020 21:00  Rettighetshaver:ELVIA AS   Org.nr: 980489698
  Stedsevarig rett til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse
  Bestemmelse om adkomstrett
  Bestemmelse om byggeforbud og beplantning

  Leieinntekter

  Dyrka mark er utleid for en sum på kr. 50.000,- pr. år. I følge eier og Jens Oskar Torp var opprinnelig avtale på 10 år deretter med et års skriftelig varsel før oppsigelse.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Arealgrunnlag på eiendommen
  Fulldyrket jord 163,3 daa
  Overflatedyrket jord 0,0 daa
  Innmarksbeite 8,7 daa
  Tilsammen 172,0 daa

  Skog av særs høg bonitet 0,0 daa
  Skog av høg bonitet 622,7 daa
  Skog av middel bonitet 378,6 daa
  Skog av lav bonitet 56,8 daa
  Uproduktiv skog 35,5 daa
  Tilsammen 1 093,6 daa

  Myr 9,7 daa
  Åpen jorddekt fastmark 7,0 daa
  Åpen grunnlendt fastmark 19,0 daa 35,7 daa
  Bebygd, samf, vann, bre 8,3 daa
  Ikke klassifisert 0,0 daa 8,3 daa

  Samlet areal:  1 309,6 daa
  Opplysningskilder, merknader NIBIO'S Gårdskart av den 23.07.2020.

  Jord og beite

  2 skifter med fulldyrka areal 163,3 daa
  Innmarksbeite 8,7 daa
  Sum jordbruksareal 172 daa 46 159
  Jordbruksareal (daa) 172 daa

  Andre opplysninger

  Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk


  Andre opplysninger
  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og Løsøre
  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.