Næs ved Sanne - SOLGT!

Prisantydning: 5 100 000 kr
Omkostninger: 128 842 kr
Totalpris: 5 228 842 kr
Kommunale avgifter: 13 857 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 139 m²
Bruttoareal: 156 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 5 030 000 kr
Byggeår: 1922
Energimerking: G
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 113100 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 5 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
127 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 100 000,-))
--------------------------------------------------------
128 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 228 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.no  Forhåndsvisning salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 16.08.2020 13:00 -14:00
  Som følge av Covid -19 ber vi om at du tar kontakt med megler før visning for å få oppgitt oppmøtetidspunkt.
  Adresse: Næssgata 19, 1667 Rolvsøy

  Beliggenhet

  Adresse

  Næssgata 19 1667 Rolvsøy

  Matrikkel

  Gnr. 702 bnr. 15 i Fredrikstad kommune

  Næs ved Sanne/ Næssgata 19 - 53,3 daa. dyrket, 37 daa. produktiv skog og 113 daa. totalt

  Næs ved Sanne er et hyggelig, tradisjonelt småbruk med 53 dekar dyrket, 37 dekar produkt skog, 20 dekar utmark og 113 dekar total størrelse med god beliggenhet. Eiendommen har dyrket mark til nord for tunet, og skogen til syd med enkle driftsmessige avstander. Skogteigene på til sammen 53 dekar vil kunne benyttes til uttak av virke for eget bruk og  vedproduksjon. Eiendommen har rettigheter til jakt på ett rådyr i samarbeid med noen av naboeiendommene, samt at eiendommen inngår i Rolvsøy JFF sitt areal for jakt på storvilt. Småviltjakt vil man også ha rettighet til på egen grunn. Dyrket mark er tilgjengelig for egen produksjon etter endt vekstsesong.

  Gårdens våningshus ble oppført i 1922 og innehar to gode etasjer med stue, kjøkken og ett bad av god størrelse i 1. etasje. Kjøkkenet er vendt mot tunet og gir god oversikt over indre gårdsplass, og fra stuen har man utgang til en stor vestvendt veranda på 47 kvm med vidstrakt utsikt over landskapet. I 2. etasje er det tre soverom og en liten loftstue/oppholdsrom. Det vil være forholdsvis uproblematisk å etablere 4 soverom i etasjen. Boligen har eldre overflater innvendig men er normalt godt vedlikeholdt. Boligen ble betydelig oppgradert fra midten av 80 tallet og frem til 1990. Det ble blant annet lagt om nytt tak, pipeløpet ble utbedret, hele boligen ble etterisolert og kledd om og samtlige vinduer og dører ble skiftet ut. Baderommet er oppgradert på 2000 tallet og det er utført el-kontroll i senere tid.

  Driftsbygningenes plassering på gården er med på å skape hyggelig og skjermet indre tun. Redskapsskjulet er en rasjonell bygning som gir enkel adkomst for maskiner og utstyr med mulighet for å kjøre rundt bygget. De øvrige driftsbygningene har begrenset driftsrelevans men fungerer fint til sine formå som hobbyverksted, lager og vedskjul. Bryggerhuset er gårdens eldste bygg og innehar fremdeles pipeløp med grue/bakerovn. Bakerovnen er ikke bruk.

  Beliggenhet og adkomst

  Småbruket har tilbaketrukket og sentral beliggenhet på Nordre Rolvsøy i Fredrikstad.  Eiendommen har tilgang til flotte turområder, badeplasser, og fiske-/båtmuligheter i Visterflo/Skinnerflo. Likevel går ikke den landlige tilknytningen på bekostning av sentral plassering. Landbrukseiendommen ligger hhv. 10, 15 og 20 min. unna Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Til Sykehuset Østfold på Kalnes er det drøyt 4 minutter.

  Øvrige avstander med bil:
  Ca. 5 min til Nylende barneskole
  Ca. 15 min til Haugeåsen ungdomsskole
  Ca. 7 min til Seiersborg vgs.
  Ca. 8 min til nærmeste matbutikker, Kiwi og Rema
  Ca. 8 min til Råde togstasjon
  Ca. 50 min til Oslo sentrum

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1922

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Våningshuset ble oppført i 1922. Oppført på grunnmur av gråstein. Vegger med stående plank, isolert og kledd utvendig med stående tømmermannspanel. Saltak tekket med betongtakstein. Loftet er tørt og fint. Pipene ble renovert 1.halvdel av 80-tallet med Leca fra loft og opp. Kun en av pipene er i bruk i dag. Taket ble lagt om, vinduer og kledning ble byttet i årene fra 1983 til 1990. Det ble foretatt El-kontroll m/utbedringer i slutten av 2017.

  Redskapsskjul/garasje:
  Bygningen er oppført på 1900 tallet. Bygningen er oppført på grunnmur av gråstein. Vegger av reisverk med stående sprekkpanel på tre sider, og åpent i front. Saltak /sperretak tekket med ståltakplater. Garasjedelen har støpt dekke, og redskapsskjulet er gruset opp. Enkel, men funksjonell bygning.

  Hønsehus/verksted:
  Bygningen er oppført i 1965. Bygningen er gjort om til verksted (fra tidligere hønsehus), og står oppført på ringmur av betong og støpt gulv. Vegger i reisverk, isolert, med stående utvendig kledning med under- og påliggere. Saltak/sperretak er tekket med ståltakplater. Taket ble lagt om i 2015. Hovedetasjen har slammet puss/netting på vegger og tak innvendig, og er isolert. Takhøyden er 1,97m. Det er lavere under taket i 2.etg, som kun blir brukt til lagerplass.

  Bryggerhus:
  Bryggerhuset er det eldste huset på gården og er oppført på tidlig 1900 tall. Det står oppført med tømmerkasse på mur av gråstein/granitt. Det er stående kledning utvendig med under- og påliggere. Saltak, tekket med tegltakstein. I huset står det fortsatt en grue/gammel bakerovn, men den er ikke i bruk i dag. Innvendig er det panel og plater i tak, og heltre gulv. Det er tømmervegger og tapet.

  Arealer og fordeling per etasje

  Våningshus; 139 kvm P-rom, 139 kvm Bra, 156 kvm Bta
  1. etasje primærrom: Bad, hall m/trapp, kjøkken og stue
  2. etasje primærrom: Gang, hall m/trapp, loftstue, 2 soverom og hobbyrom/soverom.

  Redskapsskjul/garasje:
  1. etasje: redskapsskjul og biloppstillingsplasser.

  Hønsehus/verksted:
  1. etasje: verksted/lager
  2. etasje: lager

  Grisehus/vedskjul:
  1. etasje: Vedskjul

  Bryggerhus: 25 kvm Bta.
  1. etasje: Eldre innredet rom med grue/bakerovn (ikke i bruk).

  Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

  Oppvarming

  Våningshuset varmes opp med elektrisitet, panelovner, luft til luft varmepumpe og varmekabler på bad. Vedfyring i lukket peis.

  Parkering

  Innvendig parkering i redskapsskjul og øvrige biloppstillingsplasser på tomten.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 113 100 kvm, Eierform: Eiet tomt

  Tun, jord og skog

  Tun:
  Tunet på Næs ved Sanne ligger høyt i terrenget med vid utsikt til vest, nord og øst. Gårdsplassen ligger i skrående terreng men har forholdsvis enkle driftsforhold ved redskapsskjulet med opp gruset areal på begge sider av bygningen. Uthusene på eiendommen skaper et naturlig skille til nabotomten og gir tunet en lun og fin atmosfære.

  Jord:
  Dyrket mark ligger i et samlet skifte nord og vest for tunet og har ingen driftsmessig avstand. Jordkvalitetsklassen er defineres som svært god jordkvalitet av Nibio. Jorda har i all hovedsak middels erosjonsrisiko og noen områder med høy erosjonsrisiko. Det har tidligere blitt dyrket sylteagurk på jordteigen, mens det i dag dyrkes korn. Forventede årlige avlinger i vekstskifte bør ligge på 500 kg pluss på denne typen jord.
  Grøftetilstanden på jorda er ukjent, for optimale avlinger er ett velfungerende grøftesystem viktig. Det gjort noen arbeider i form av lukking av diker/grøfter for bedret arrondering, samt utbedringer av kantvirkinger mot Seppoveien de senere år.
  Jorden er for tiden bortleid, men avtalen opphører etter endt vekstsesong 2020. Årlig leiepris har vært kr 13500 pr. år. Det vil være muligheter for videre utleie av dyrket mark dersom det er ønskelig.

  Skog:
  Eiendommens skog er fordelt på to skifter med et samlet areal på 57,1 dekar, hvor av 37 dekar er produktivt. Den nordre teigen langs Seppoveien ca. 6 km fra gården ble hugget på 80 tallet. Hovedteigen ligger syd for tunet og har et samlet på ca. 45 dekar. Det foreligger ingen skogbruksplan på eiendommen, men skogens størrelse tilsier benyttelse til eget bruk og noe vedproduksjon. Rådyrjakten forvaltes per i dag ikke av selger.
  Selger og naboeiendom har rekvirert grensepåvisning av søndre grenselinje på skogen (punkt 20 og 21 i vedlagte matrikkelkart). Grensepåvisningen er kun ment for fastsettelse av eksisterende grense slik den er i dag og vil ikke påvirke eiendommens totalareal.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Vann og avløp er offentlig tilknyttet.
  Det ligger en gammel utkoblet septiktank på eiendommen fra før det ble gjort offentlig tilknytning.

  Det foreligger ingen avtaler på vei. Kommunen vedlikeholder vei fram til eiendommen, herunder snøbrøyting.

  Reguleringsplan

  Eiendommen er uregulert og ligger i et LNF-område.
  Eiendommen følger således av kommuneplanens arealdel 2011 - 2023.

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  1884/916397-1/86  Bestemmelse om veg  
  07.10.1884  rettighetshaver:Knr:3004 Gnr:702 Bnr:21  

  1922/920545-1/86  Erklæring/avtale  
  14.03.1922  Grensegangssak
   
  1953/300341-1/86  Erklæring/avtale  
  29.01.1953  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
   
  2006/273309-1/200  Jordskifte  
  09.06.2006  Gjelder denne registerenheten med flere

  Kulturminner og fredninger

  Ingen av bygningene på eiendommen er SEFRAK registrert.
  Det er registrert to kulturminner på eiendommen.
  Ett gravminne fra Bronsealder/jernalder i skogteigen syd for tunet, samt en enkeltminneart  "bolig, bosetning" helt vest på den dyrkede marken datert til steinalder.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel på eiendommen.

  Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.
  Se utfyllende informasjon på landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/konsesjon[hva-maa-jeg-gjoere-hvis-jeg-ikke-faar-konsesjon-

  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.

  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  5 100 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Thor Grønnerød Takstdato : 18.06.2020 Markedsverdi : 5 030 000,- Formuesverdi : 257 431,- Formuesverdi pr. : 31.12.2018

  Energiforbruk og energimerking

  Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

  Forsikring

  If Polisenummer: SP410521

  Kommunale avgifter

  Kr. 13 857 pr. år

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei og øvrig nabosamarbeid.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Andre opplysninger

  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset og kårbolig ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.