MENY LUKK

Sauargrenda 15 - SOLGT!

Prisantydning: 3 900 000 kr
Omkostninger: 98 842 kr
Totalpris: 3 998 842 kr
Kommunale avgifter: 8 257 kr per år
Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
Bruksareal: 140 m²
Bruttoareal: 157 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 3 900 000 kr
Byggeår: 1929
Energimerking:
Tomt: Eiet tomt
Bruttoareal: 157 m²
Tomteareal: 170000 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 3 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,-))
--------------------------------------------------------
98 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 998 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bjørn Fosby
91 65 19 22
bjorn@landbruksmegling.noKomplett salgsoppgave: Vis Pdf
Vising: 31.05.2020
Visning blir avholdt 31 mai med forhåndspåmelding. Det blir avholdt individuelle visninger.
Adresse: Sauargrenda 15, 3647 Hvittingfoss

Beliggenhet

Adresse

Sauargrenda 15 3647 Hvittingfoss

Matrikkel

Gnr. 45 bnr. 10 i Kongsberg kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger i stille og rolige omgivelser med fantastisk flott utsikt. Nærområdet byr på naturskjønne omgivelser og flotte tur og rekreasjonsmuligheter.  Gården ligger øst for Lågen ved Efteløt. Avstand til Kongsberg sentrum er ca. 20 km. Bussholdeplass ligger noen få hundre meter fra eiendommen. Kort vei til skole. Det er ca 15 minutters kjøring til nærmeste dagligvare butikk.

Nærområdet

Stille og rolig område med spredt bebyggelse i solfylte og lyse omgivelser.

Bygninger

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1929, modernisert i 2012

Bygninger og byggemåte

Våningshus: Bygningen er oppført på steinmur og betongmur. Bygget er oppført i tømmer, med utvendig kledning med stående panel. Ny utvendig kledning. Bygningen er lektet ut og etterisolert med 5 cm. I tillegg er kjøkkenet isolert med 5 cm innenfor tømmervegg. I tilbygg er 20 cm isolering i veggene og 25 cm isolering i taket. I 2 etg er veggene isolert med 15-20 cm. Taket er isolert med 20 -  40 cm. Taket ble renovert i 2012 med sløyfer og lekter ifølge selger. Det ble lagt ny takstein og utstyrt med takrenner og nedløp. Bygningen har 1 leca pipe elementpipe fra 2011. Oppvarming av huset skjer med ved og strøm. Det er lagt varmekabel i gulv (fliser) i 1.etg. Eier opplyser at det ikke er merknader fra branntilsynet.
Innvendig er det trepaneler, fliser og gulvbord. Alle vinduer ble skiftet ut i forbindelse med renovering. Bad i 1.etg fra 2011. Badekar med dusj, wc og servant. Flislagt med varmekabler. Løsnet flis for å komme til sluk.
Elektrisk anlegg: Totalfornyet i forbindelse med renovering, etter opplysninger fra selger. Ingen merknader fra el-tilsynet ifølge. eier.  Bygningen ble totalrenovert 2012. Det gjenstår mindre arbeider med listing og ferdigstillelse.

Bryggerhus: Denne bygning blir brukt som lager. Innlagt strøm. Bygget er i dårlig forfatning og må sees som rivningsobjekt. Verdien må være at bygget står og kan restaureres.

Låve:

Byggeår: 1937. BTA 157 kvm.
Fundament: Steinmur og pilarer. Taket er belagt med stålplater
Eldre låve med fjøs, høylåve. Innredet isolert dyrerom (37kvm) med 7 plasser som brukes til hund. Eier har drevet et dyrepensjonat.
I låven er det strøm, vann og avløp. Avløp til grunn.
Dyrepensjonatet ble drevet fram til og med 2017 som viser inntekt på kr. 77.105,- for hundepass.
Eier har tidligere hatt 2 kyr, høner og hest.

Garasjer:
1.  19 kvm Byggeår på 1970 tallet.
2.  21 kvm Byggeår på 1970 tallet.

Fundament: Granittblokker. reisverk, stående kledning. Taket er tekket med bølgeblikk.

Garasje nede ved Fylkesveg. Rivningsobjekt.


Bebyggelse¨Slottet¨ ligger på gnr. 45, bnr. 9
Bruttoareal på 88 kvm. Sefrakregistrering (1825-1849) - Verneverdig bygning. En må søke om lov til gjøre bygningsmessige endringer. Taket har falt ned innvendig i del av bygningen.
Rivningsobjekt: En må vurdere dette mot total renovering.

Eldre låve, Sommerfjøset: Bebyggelsen mangler adkomst, men har en flott beliggenhet med flott utsikt. bygningen representerer et stående byggeløyve. Kostnader til rivning evt. renovering vurderes til å være lik tomteverdien.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 137 kvm, Bruksareal: 140 kvm, Bruttoareal: 157 kvm

1.Etasje: 72 kvm P-rom
2.Etasje: 68 kvm P-rom
 

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er bygge meldt og godkjent til dagens bruk.

Oppvarming

Ved og elektrisk.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen grunn eller i garasjer.

Tomt

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Jord, skog og tun

Jordet brukes til grasproduksjon og beite. Jorden er arrondert slik at de danner en samlet enhet på ca. 29,1 daa. I tillegg kommer en jordlapp nedenfor Solhaug på ca. 2,2 daa. Totalt areal fulldyrket er ca. 33,2 daa.
Verdien sette skjønnsmessig til kr. 5.000,- kr/daa. Jordverdi: 160.000,- kr.

Skogen:
Beliggenhet og veg atkomster
Skogen ligger i 2 striper ovenfor gården. Veg atkomst til den øvre delen er skogsbilveien Sendingsveien. Andel i skogsbilvegen er ikke kjent: De nedre delene har atkomst fra gården. Teigene er bratte, men er mulige å drive.
Det foreligger ikke skogbruksplan på eiendommen. Det må bestilles MIS rapport ( Miljøregisteringer i skog) for å få levere tømmer.
Saldo skogfond pr. 20.04.2020 er kr. 13.737,25. Skogfond er et fond som skal brukes til investeringer i skogen - dette er en konto som er i bevegelse.
Totalt skogareal: 112 daa
Produktiv skog 112 daa
Tilvekst  41 kbm pr år.

Bonitet: 46% har høy bonitet
               41% har middels bonitet
               13% har lav bonitet

Med fradrag for miljø og topp og avfall settes nyttbart årlig hogstkvantum til 33 kbm.
Ved takstmanns befaring viser dette at det står tilgjengelig volum på eiendommen. Dette er også bekreftet av flybilde.
Det legges opp til en årligløpende avvirkning på, 33 kbm med en rotnetto på kr. 150 kr/kbm

Verdsetting samlet skog avrundet kr. 160.000,-.

Utmark
Eiendommen inngår i elgvald.  Verdien på dette settes til kr. 473,-
Småvilt: Inntektene settes skjønnsmessig til kr. 112,-
Samlet jakt inntekt: kr. 585. Kapitalisert med 3 % ut av dette settes en jaktverdiavrundet til kr- 20.000,-

Andeler i Sauer setra: Det er opplyst fra eier m.fl. at eiendommen har 2 andeler i Sauer setra. Dette er ikke undersøkt nærmere. Sauer setra består av 2 små laftede seterkoiler samt gammelt tømmerfjøs. Disse er ikke i bruk og må rustes opp før utleie. Det settes ikke verdi på dette.

Diverse

Antikk og løsøre

I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/gamle bruksgjenstander som medfølger gårdsbruket. Dette skal ikke belastes med dokumentavgift og må derfor reguleres i en egen kontrakt. Se derfor salgsoppgaven for utfyllende informasjon om løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter og gamle bruksgjenstander.

Offentlige forhold

Vei, vann og avløp

Felles gårdsvei med naboer. vann/brønn/ avløp. Etter opplysninger fra selger er det fallvann fra brønn. Avløp: Septik kum med sprede grøfter. På sikt må det påregnes at det kommer pålegg fra kommunen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et LNF område (Landbruk, natur og friluftsområde)

Odel

Informasjon om odel, konsesjonsloven og jordloven .

Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odel.

Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:


1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.

2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.

3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et eventuelt økonomisk tap.

Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.


Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

Ferdigattest

Forespurt kommunen, men det foreligger ingen dokumentasjon i kommunens arkiver.

Økonomiske forhold

Prisantydning

3 900 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Hans Otto Øverby Takstdato : 20.04.2020 Teknisk (byggmassens) verdi : 3 920 000,- Markedsverdi : 3 900 000,- Teknisk verdi : 3 920 000,-

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Annet

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.