MENY LUKK

Kuremyr - Solgt!

Prisantydning: 1 600 000 kr
Omkostninger: 41 222 kr
Totalpris: 1 641 222 kr
Boligtype: Enebolig
Eieform: Selveier
Verditakst: 1 600 000 kr
Energimerking: G
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 13111 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 1 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
40 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000,-))
--------------------------------------------------------
41 222,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 641 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Nils Henrik Tegneby
99 11 29 00
henrik@landbruksmegling.noKomplett salgsoppgave:
Vising: Visning blir avholdt torsdag 16. april. Kontakt megler for å avtale tidspunkt.
Adresse: Oremoveien 30 og 32, 1659 Torp

Beliggenhet

Adresse

Oremoveien 30 og 32 1659 Torp

Matrikkel

Gnr.653 Bnr.6 i Fredrikstad kommune

Beliggenhet, adkomst

Oremoveien ligger like i nærheten av turplassen på Vetatoppen med sitt utsiktstårn og opparbeidede grillplasser. Hele skogsområdet rundt Kuremyr byr på utallige utendørs- og turmuligheter for både to og firbeinte. Med sin naturlige sandjord er skogsområdene godt tilpasset hest med opparbeidede trav- og turstier for formålet. Fra eiendommen er veien kort til Borge og Skjærviken. I Skjærviken finnes Skjærviken båtforening, den populære badestranden Vispen og to barnehager. I Borge ligger Borge barneskole, og like bortenfor barneskolen holder også 4H til. Det er også en rekke andre idrettstilbud for barn og unge i distriktet gjennom idrettsforeningene Selbak IF, Torp IF og Begby IF som består av blant annet fotball, håndball, volleyball, bryting og turn.
I den motsatte retningen fra eiendommen er veien kort til Årumstien som tar deg fra eiendommen  til Årum, en så og si bilfri snarvei som kan benyttes til fots og med sykkel.  Tettstedet Årum er et etablert og barnevennlig boligområde med barnehage, barneskole og nærbutikk (Kiwi). Ved baneanlegget i forbindelse med barneskolen holder fotballklubben IL Borgar til. Her finnes baner med både gress- og grusdekke, og treningstilbudet strekker seg fra femmerfotball til juniorlag. Årum byr også på en aktiv speidergruppe på Fagerheim, samt skolekorps med øvingslokaler på barneskolen.
Det er gode bussforbindelser både på Borge og Årumsiden.

Til Oremoveien kommer man enten via avkjøring fra fylkesvei 107 til Skjelinveien på Lindalsletta, alternativt har man adkomst via riksvei 22 til Moltebergveien på Årum og videre inn på Skjelinveien. Se forøvrig vedlagte kartskisse.

Avstander med bil:
Fredrikstad sentrum: 14 minutter
Sarpsborg sentrum: 11 minutter
Borge skole: 7 minutter
Årum skole, barnehage og matbutikk: 6 minutter
Vispen badestrand: 5 minutter
Sykehuset Kalnes: 13 minutter
Svenskegrensen: 20 minutter

Oremoveien 30 og 32 - 13 dekar tomt registrert med to boliger

Eiendommen med adresse Oremoveien 30 og 32 heter Kuremyr og er i følge kartdata fra kommunen 13 111 kvadratmeter stor. I følge skog og landskap består eiendommen av 1,3 dekar boligtun og 11,8 dekar skog.

Kuremyr ligger i en liten husklynge bestående av tre nabohus med usjenert beliggenhet i skogområdene på Storhaug. Området forøvrig har spredt boligbebyggelse og i form av eneboliger og gårdsbruk.   

Bygningsmassen på tunet må rives og er kondemnabel, den er dermed ikke tillagt noen noen verdi i taksten utført av Takstingeniør Håvard Hansen. Den åpenbare verdien er at bygningene fortsatt er registrert på eiendommen og dermed kan restaureres eller gjenoppbygges til tidsriktig standard. Dersom man ønsker å rive eksisterende bygningsmasse for å bygge nye bygg så er det søknadspliktig, men samtidig er det et godt utgangspunkt for søknaden at det allerede er registrert to boliger på tomten. I statens kartverk og i kommunens matrikkel er bygningsmassen registrert med to eneboliger 111 - Enebolig, og to stk. 181 - Garasjeuthus anneks til bolig. Dette gir et godt utgangspunkt for to fremtidige eneboliger med uthus/garasje.
Selger har gjennomført forhåndskonferanse med Fredrikstad kommune vedrørende eiendommen. Siden boligene ligger i et uregulert område vil alle byggesøknader kreve dispensasjon. Dette er normal prosedyre for alle eiendommer som befinner seg i uregulerte LNF områder.
Kommunen konkluderer videre med at  dersom det søkes om og innvilges en generell dispensasjon fra formål, vil bygningsmyndighetene vurdere å sette vilkar om at:

1. Antall boenheter ikke overstiger antall godkjente boenheter på eiendommen (2 stk.).
2. At ved en evt. riving/gjenoppforing, må ny bolig tilpasses omkringliggende bygningsmiljø.

Referatet er vedlagt i sin helhet under vedlegg i salgsoppgaven.

Bygninger

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier

Bygninger og byggemåte

I følge kommunens matrikkel består eiendommen av to boliger og to uthus.
På grunn av sin forfatning er all bygningsmasse på eiendommen vurdert til null i verdi og det er kun tomtens størrelse og potensiale som er tillagt verdi. Takstmann påpeker forøvrig at det vil være kostnader i forbindelse med riving av den eksisterende bygningsmassen.

Parkering

Parkering på egen tomt

Tomt

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 13 111 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tun, jord og skog

Eiendommen er på totalt 13,1 daa. og terrenget er flatt skrående til øst.
I følge skog og landskap er 11,8 dekar klassifisert som skog og 1,3 dekar er klassifisert som tun. Skogen har tidligere vært beite og mye av arealet består av ungskog og lauvtrær. Arealet bør forholdsvis lett kunne ryddes for gjenoppretting av beite eller innhegninger om ønskelig.
Tunarealet må reetableres og det vil være naturlig å lage et nytt skille og inndeling mellom to nyoppførte boliger.

Offentlige forhold

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Det ligger offentlig VA anlegg over eiendommens tomt til naboboligene. Va anlegget er tilknyttet offentlig infrastruktur men er driftet gjennom et privat Vann- og avløpslag.
Kostanden for å tilknytte to eiendommer til anlegget var i 2016 kr 237.262,- Prisen for tilknytning er å anse som en ca. kostand og må indeksreguleres frem til i dag for å finne eksakt kostnad.

Det er privat vei til eiendommen fra Skjelinveien og eier er selv ansvarlig for vedlikehold. Brøyting blir per dags dato utført av kommunen.

Kulturminner og fredninger

Det er ikke registrert kulturminner eller SEFRAK merkede bygg på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er ikke regulert. Eiendommen følger da av kommuneplan Fredrikstad 2011 - 2023 med formål: 5100 LNRF - tiltak for stedbunden næring.

Konsesjon

Kjøper må signere på grønt egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet.

Ferdigattest

Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Bygg fra før 1998 er automatisk godkjent fra kommunen sin side.

Servitutter og heftelser

1964/400342-1/86  Erklæring/avtale  
18.02.1964 
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1971/890029-1/86  Elektriske kraftlinjer  
19.03.1971  Borge kommunes kraftledninger
Gjelder denne registerenheten med flere
1980/401236-1/86  Jordskifte  
20.03.1980 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1989/406387-1/86  Best. om vann/kloakkledn.  
26.05.1989  rettighetshaver:Knr:0106 Gnr:653 Bnr:15  
Med flere bestemmelser
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

2012/109851-1/200  Best. om vann/kloakkledn.  
07.02.2012  rettighetshaver:Knr:0106 Gnr:653 Bnr:10  
rettighetshaver:Knr:0106 Gnr:653 Bnr:12  
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Økonomiske forhold

Prisantydning

1 600 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Håvard Hansen / Håvard Hansen Takstdato : 14.10.2019 Markedsverdi : 1 600 000,- Formuesverdi : 365 919,- Sekundær formuesverdi : 1 317 307,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Boligene er ikke energimerket og blir derfor satt til laveste karakter Rød G

Kommunale avgifter

Eiendommen betaler ikke kommunale avgifter eller eiendomsskatt per i dag. Så snart det etableres bebyggelse og boliger på eiendommen vil disse kostandene påløpe. Kostnadenes størrelse vil avhenge av forbruk.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Kjøper forplikter seg til å følge gjeldene retningslinjer for samarbeid og sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av privat gårdsvei.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Annet

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Diverse

Våningshus og øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.